Wedstrijdreglement 'Win een droomkeuken van IXINA'

1. Organisatie

De wedstrijd “Ixina – Mijn Pop- uprestaurant 2017” is een organisatie van Medialaan NV (hierna Medialaan), Medialaan 1 - B-1800 Vilvoorde en Ixina Belgium – Paepsemlaan 20 – 1070 Brussel

2. Periode

De wedstrijd loopt van 31/1/2017 00.00 tot en met 12/05/2017 23.59.

3. Wie kan deelnemen?

De wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon van minstens 18 jaar met uitzondering van:

-          de personeelsleden en de bestuurders van de Medialaan en Ixina,

-          elke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt,

-          de gezinsleden en de familieleden tot in de derde graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen.

Deelname aan een wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting.

Indien een deelnemingsformulier dient ingevuld te worden, worden alleen volledig ingevulde deelnemingsformulieren die voor het einde van de wedstrijd ontvangen worden in aanmerking genomen.

Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen.

Per deelnemer kan maximum één prijs per maand gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door MEDIALAAN, is dan ook voor een termijn van één maand na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door MEDIALAAN.

Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

MEDIALAAN kan ten allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door MEDIALAAN voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.  

3. Verloop van de wedstrijd

Deelnemen kan via http://www.vtm.be  Enkel wanneer het deelnemersformulier volledig is ingevuld en antwoord is gegeven op de kennisvraag en de schiftingsvraag is de deelname geldig. Enkel de geldige deelnames komen in aanmerking voor het winnen van een prijs.

In geval van ex aequo wint diegene de prijs die als eerste juist heeft geantwoord op de kennisvraag en de schiftingsvraag het dichtst benaderde.

4. Prijzen

MEDIALAAN maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. MEDIALAAN kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.

De te winnen Ixina waardebon heeft een maximum waarde van € 8.500 incl BTW. Deze waardebon kan gebruikt worden voor de aanschaf van keukenmeubels, -toestellen, plaatsing inbegrepen of niet bij bestelling van een keuken op maat. Er is geen terugstorting mogelijk in geval de waarde van de gekozen producten lager ligt dan de maximale waarde van maximum € 8.500 incl BTW. In geval de maximale waarde overschreden wordt, vallen deze extra kosten ten laste van de winnaar. De waardebon is geldig voor de bestelling van een keuken op maat in een van de Belgische IXINA winkels (lijst op ixina.be) vóór 31/12/2017. De waardebon is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

De (verkoops)voorwaarden van Ixina zijn van toepassing. Ingeval de vervaldatum die vermeld wordt op de waardebon verstreken is op het ogenblik dat de winnaar zijn prijs opvraagt, kan de winnaar niet langer aanspraak maken op de prijs of een andere vergoeding.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld of te koop aangeboden worden. Eventueel bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar.

5. Algemeen

Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname het algemene wedstrijdreglement en het eventueel specifieke wedstrijdreglement aanvaard te hebben.

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Uitslagen en beslissingen van MEDIALAAN en de eventuele wedstrijdjury kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt de wedstrijd en de organisatoren.

MEDIALAAN kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van de MEDIALAAN ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. Evenzo kan MEDIALAAN niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …).

De winnaars van de wedstrijd verlenen MEDIALAAN de toestemming om, zonder dat deze laatsten daartoe enige vergoeding verschuldigd zijn, foto’s van hen en/of hun winnende antwoorden te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van de MEDIALAAN.

Elke deelnemer geeft MEDIALAAN en/of Ixina door deelname de toestemming zijn/haar persoonsgegevens te verwerken in haar databank zodat MEDIALAAN en/of Ixina de deelnemer kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd en de producten en diensten van MEDIALAAN en/of Ixina. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De deelnemer kan zich via een schriftelijk verzoek met als bijlage een kopie van de identiteitskaart aan MEDIALAAN kosteloos verzetten tegen het verwerken van zijn gegevens.

Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.

 

MEDIALAAN kan te allen tijde de deelnemingsvoorwaarden aanpassen. De oude deelnemingsvoorwaarden blijven dan wel gelden voor de op dat moment lopende wedstrijden.