Wedstrijdreglement Peugeot

SPECIFIEK WEDSTRIJDREGLEMENT
Peugeot: Sterren op de Dansvloer
 (op deze wedstrijd is ook het Algemeen Wedstrijdreglement van toepassing)

1. Organisatie

De wedstrijd “Peugeot: Sterren op de Dansvloer” is een organisatie van de Vlaamse Media Maatschappij –vtm (hierna Vtm), Medialaan 1 - B-1800 Vilvoorde en Peugeot, 22 rue de l’Industrie – 1400 Nivelles.

2. Periode

De wedstrijd loopt van 26/03/2010 – 20u40 -  tot en met 27/05/2010 - 24u.

3. Wie kan deelnemen?

De wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon van minstens 18 jaar met uitzondering van:
-    de personeelsleden en de bestuurders van de Vlaamse Media Maatschappij en Peugeot,
-    elke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt,
-    de gezinsleden en de familieleden tot in de tweede graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen.

Deelname aan de wedstrijd dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen.

4. Verloop van de wedstrijd

Deelnemen kan door te stemmen op je favoriete kandidaten, hoe je hierop kan stemmen wordt duidelijk vermeld tijdens de liveshows.
1.    Via SMS
SMS het keywoord van de week naar 6650*
*0.75€/SMS en max 6 SMS/deelname
2.    via IVR: 0905-23083 (2euro/call)
3.    IDTV: rode knop (2euro/deelname – max. ….)

De wedstrijd bestaat uit 1 wedstrijdvraag en 1 schiftingsvraag. De wedstrijdvraag wordt wekelijks aangepast,de schiftingsvraag blijft ongewijzigd gedurende de hele wedstrijd. Antwoord op de schiftingsvraag is verplicht om geldig aan de wedstrijd te kunnen deelnemen.

De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de finale aflevering van ‘Sterren op de Dansvloer’ op vrijdag 28/05/2010. 

De geldige deelnemers die minstens één wedstrijdvraag alsook het antwoord op de schiftingsvraag van de wedstrijd correct beantwoord hebben, komen in aanmerking voor het winnen van de prijs. Indien er geen correcte antwoorden op de schiftingsvraag zijn, wordt de prijs toegekend aan de deelnemer die het correcte antwoord op de schiftingsvraag van de wedstrijd het dichtst benaderd heeft.

Bij ex aequo wordt door lottrekking bepaald wie uiteindelijk de prijs wint.

5. Prijs

De prijs is 1 waardebon voor een bedrag van 24 670 € die dient gebruikt te worden voor de aanschaf van een nieuwe personenwagen: Peugeot 308cc (Coupé Cabriolet
De wagen wordt afgeleverd bij een Peugeot dealer in België naar keuze van de winnaar.

De formaliteiten om de wagen in het verkeer te brengen zijn ten laste van de winnaar (belastingen, taksen, verzekering, inschrijving, …)

De Vlaamse Media Maatschappij maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. De Vlaamse Media Maatschappij kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.

Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar.

De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan worden of ingeruild voor een ander type wagen of een som geld. De winnaar verbindt er zich toe om de eerste 12 maanden na de toekenning van de prijs de wagen niet te verkopen.
Per adres in België kan er maar 1 keer gewonnen worden.

6.  Communicatie winnaars (aan te passen indien nodig)

De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de finale aflevering van ‘Sterren op de Dansvloer’ op vrijdag 28/05/2010.

7. Algemeen

-    over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

-    De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt de wedstrijd en de organisatoren.
-    Vtm en/of Peugeot kunnen niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van Vtm en/of Peugeotligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. Vtm en/of Peugeot kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, ...) waardoor niet kan worden deelgenomen.
-    In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Vtm zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door Vtm.
-    Gegevens van deelnemers worden bijgehouden in een bestand. Vtm kan de gegevens gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De deelnemer heeft ten allen tijde het recht van toegang tot deze gegevens, verbetering of schrapping. 
-    De deelnemers aan de wedstrijd verlenen Vtm de toestemming om, zonder dat deze laatste daartoe enige vergoeding verschuldigd zijn, beelden en geluiden van hen en/of hun winnende antwoorden te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van Vtm.
-    Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer formeel dat zijn naam gepubliceerd wordt in geval van een overwinning.
-    Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.
-    vtm kan om organisatorische redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen.
-    De organisator behoudt zich het recht voor om een punt van het reglement of het verloop van de wedstrijd te wijzigen, mochten overmacht of gebeurtenissen buiten hun wil om dit vereisen.
-    De deelnemers aan deze wedstrijd worden verondersteld de inhoud van dit reglement te kennen en formeel te aanvaarden
-    De organisator behoudt zich recht voor de wedstrijd ten allen tijde op te schorten of te annuleren in geval van overmacht, zonder dat de deelnemers of enig ander persoon aanspraak kunnen maken op schadevergoeding.