Wedstrijdreglement Familie

Wedstrijdreglement VTM : Casual 5 collectie e5 mode en Familie

1. Organisatie van de wedstrijd

Dit reglement legt de deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op  de wedstrijd die MEDIALAAN, met adres te 1800 Vilvoorde, Medialaan 1, (mede) organiseert.

2. Periode

De wedstrijd vangt aan op woensdag 12 februari 2014 om +/- 10.00 en loopt af op dinsdag 18 februari 2014 om 23.59.

3. Wie kan deelnemen?

Een wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon met uitzondering van:

-           de personeelsleden en de bestuurders van MEDIALAAN en haar gelieerde vennootschappen,

-           elke persoon die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt,

-           de gezinsleden en de familieleden tot in de derde graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen.

Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. MEDIALAAN houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door de Vlaamse Media Maatschappij opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

Deelname aan een wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting.

Indien een deelnemingsformulier dient ingevuld te worden, worden alleen volledig ingevulde deelnemingsformulieren die voor het einde van de wedstrijd ontvangen worden in aanmerking genomen.

Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien wij vaststellen dat u meer dan één keer hebt deelgenomen, zullen alle deelnames als ongeldig worden beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

Per deelnemer kan maximum één prijs per maand gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door de MEDIALAAN, is dan ook voor een termijn van één maand na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door de MEDIALAAN. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

MEDIALAAN kan ten allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door MEDIALAAN voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.  

 

4. Verloop van de wedstrijd

Op woensdag 12 februari 2014 vanaf +/- 10.00 kan via de website aan de wedstrijd worden deelgenomen.

Enkel wanneer het juiste antwoord op de wedstrijdvraag via de website wordt gegeven in de periode tussen woensdag 12 februari 2014  om +/- 10.00 en dinsdag 18 februari 2014 om 23.59 is een deelname geldig.

Alleen geldige deelnames komen in aanmerking voor het winnen van een prijs.

Uit alle inzendingen winnen de 3 personen die de wedstrijd vraag correct hebben beantwoord alsook de schiftingsvraag of deze laatste het dichtst benaderde de waardebon. In geval van ex aequo gaat de prijs naar de persoon die het snelst het correct antwoord heeft ingezonden.

De wedstrijdvragen luiden “In welke zes landen levert e5 webshop bestellingen?” en “Hoeveel mensen tussen 18 en 54 jaar zullen op woensdag 19 februari ’s avonds naar Familie kijken?” Het antwoord is gebaseerd op de kijkcijfers volgens CIM audimetrie van het aantal kijkers live + vosdal op woensdag 19 februari 2014.”

Deelname aan de wedstrijd is gratis.

De 3 winnaars worden door MEDIALAAN persoonlijk op de hoogte gebracht via het e-mailadres waarmee ze hebben deelgenomen aan de wedstrijd.

 

5. Prijzen

De 3 winnaars krijgen als prijs een waardebon van 250 euro geldig bij aankoop van de Casual 5 collectie van e5 mode en geldig tot 1 jaar na uitgifte. De verkoopsvoorwaarden van e5 mode zijn van toepassing.

MEDIALAAN maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. MEDIALAAN kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld of publiek te koop worden aangeboden (vb.e-bay). De prijs is ook niet overdraagbaar naar andere personen Eventueel bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar.

Indien een prijs verstuurd wordt, kan MEDIALAAN niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of een vertraging in ontvangst. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd kan de Vlaamse Media Maatschappij eveneens niet worden aansprakelijk gesteld voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar.
 

6. Algemeen

Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname het wedstrijdreglement aanvaard te hebben.

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Uitslagen en beslissingen van MEDIALAAN en de eventuele wedstrijdjury kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie met betrekking tot de wedstrijd en de organisatoren.

MEDIALAAN kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van MEDIALAAN ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. Evenzo kan MEDIALAAN niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen.

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt MEDIALAAN zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door MEDIALAAN.

De winnaars van de wedstrijd verlenen MEDIALAAN de toestemming om, zonder dat deze laatsten daartoe enige vergoeding verschuldigd zijn, foto’s van hen en/of hun winnende antwoorden te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van MEDIALAAN.

Elke deelnemer geeft MEDIALAAN door deelname de toestemming zijn/haar persoonsgegevens te verwerken in haar databank zodat MEDIALAAN de deelnemer kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd en de producten en diensten van MEDIALAAN. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De deelnemer kan zich via een schriftelijk verzoek met als bijlage een kopie van de identiteitskaart aan MEDIALAAN kosteloos verzetten tegen het verwerken van zijn gegevens.

MEDIALAAN Maatschappij kan om organisatorische redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen.

Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege MEDIALAAN.

 

MEDIALAAN kan ten allen tijde de deelnemingsvoorwaarden aanpassen.