Wedstrijdreglement: Clouseau danst

Wedstrijd VTM : Maak kans op je duoticket Clouseau Danst op 9/12 in het Sportpaleis in Antwerpen

 

1. Organisatie van de wedstrijd

Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op alle wedstrijden die MEDIALAAN (VTM, VTMKZOOM, Q2, & Qmusic), met adres te 1800 Vilvoorde, Medialaan 1, (mede) organiseert. Per wedstrijd kunnen specifieke aanvullende deelnemingsvoorwaarden gelden. Indien één of meer specifieke deelnemingsvoorwaarden afwijken van de algemene deelnemingsvoorwaarden, hebben die specifieke deelnemingsvoorwaarden voorrang op de algemene.

2. Wie kan deelnemen?

Een wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon woonachtig in België, met uitzondering van:

·         de personeelsleden en de bestuurders van MEDIALAAN en haar gelieerde vennootschappen,

·         elke persoon die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt,

·         de gezinsleden en de familieleden tot in de tweede graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen.

Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. MEDIALAAN houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door MEDIALAAN opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken

Deelname aan een wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting.

Indien een deelnemingsformulier dient ingevuld te worden, worden alleen volledig ingevulde deelnemingsformulieren die voor het einde van de wedstrijd ontvangen worden in aanmerking genomen.

Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen.

Per deelnemer kan maximum één prijs per maand gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door MEDIALAAN, is dan ook voor een termijn van één maand na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door MEDIALAAN.

Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.


MEDIALAAN kan ten allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door MEDIALAAN voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.  

3. Verloop van de wedstrijd

Deelnemen kan via www.VTM.be  Daar dienen ze het invulformulier te vervolledigen, deel te nemen aan de wedstrijd en te antwoorden op één schiftingsvraag. Een deelname is slechts geldig wanneer het volledige wedstrijdformulier werd ingevuld.

De wedstrijd vangt aan op maandag 28 november 2016 08.00 en loopt af op zondag 4 december om 23.59. De winnaars worden vanaf maandag 5 december 2016 door MEDIALAAN persoonlijk op de hoogte gebracht via het e-mailadres dat zij hebben achtergelaten in het wedstrijdformulier.

4. Prijzen

MEDIALAAN maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. MEDIALAAN kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. De prijs voor deze specifieke wedstrijd zijn een duoticket voor Clouseau Danst op 9/12 in het Sportpaleis in Antwerpen.

Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en zijn familie en is dus niet overdraagbaar.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld. Eventueel bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar. Enkel rechtmatige winnaars die zich op aanvraag ook kunnen legitimeren met hun identiteitskaart en op de deelnemerslijst voorkomen krijgen toegang tot de voorstelling.


 

5. Algemeen

Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname het algemene wedstrijdreglement en het eventueel specifieke wedstrijdreglement aanvaard te hebben.

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Uitslagen en beslissingen van MEDIALAAN en de eventuele wedstrijdjury kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie m.b.t. de wedstrijd en de organisatoren.

MEDIALAAN kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van de MEDIALAAN ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. Evenzo kan MEDIALAAN niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …)

De winnaars van de wedstrijd verlenen MEDIALAAN de toestemming om, zonder dat deze laatsten daartoe enige vergoeding verschuldigd zijn, foto’s van hen en/of hun winnende antwoorden te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van de MEDIALAAN.

Elke deelnemer geeft MEDIALAAN door deelname de toestemming zijn/haar persoonsgegevens te verwerken in haar databank zodat MEDIALAAN de deelnemer kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd en de producten en diensten van MEDIALAAN. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De deelnemer kan zich via een schriftelijk verzoek met als bijlage een kopie van de identiteitskaart aan MEDIALAAN kosteloos verzetten tegen het verwerken van zijn gegevens.

Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator

 

MEDIALAAN kan te allen tijde de deelnemingsvoorwaarden aanpassen. De oude deelnemingsvoorwaarden blijven dan wel gelden voor de op dat moment lopende wedstrijden.