Votingreglement Mijn Pop-uprestaurant 2016

Mijn Pop-uprestaurant 2016

Reglement Voting

Artikel 1: Voorwerp van het reglement

 1.      Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de voting die MEDIALAAN NV, met adres te 1800 Vilvoorde, Medialaan 1 (hierna “MEDIALAAN” genoemd), organiseert met betrekking tot het programma Mijn Pop-uprestaurant (hierna “Voting”).

 2.      MEDIALAAN organiseert deze Voting als volgt: de eerste voting start op 5/04/2016 op het einde van aflevering 11 door aankondiging van Evi Hanssen op 5/04/2016 en loopt tot 09/04/2016 om 18u00.

De tweede voting start op donderdag 21 april 2016 op het einde van de aflevering door aankondiging van Evi en loopt tot zaterdag 23 april 2016 om 18u00.

De derde voting start op dinsdag 26 april 2016 op het einde van de aflevering door aankondiging van Evi en loopt tot dinsdag 3 mei op het einde van de aflevering.

De vierde voting start op donderdag 12 mei 2016 op het einde van de aflevering door aankondiging van Evi en loopt tot zaterdag 14 mei 2016 om 18.00.

De laatste voting (finale) start op donderdag 9 juni tijdens de laatste aflevering van het seizoen door aankondiging van Evi en loopt tot het moment dat Evi de lijnen sluit in dezelfde aflevering van donderdag 9 juni. Er kan enkel gestemd worden in deze periode. 

 3.       Het algemene verloop van de Voting staat onder toezicht van het deurwaarderskantoor L. Engels - R. Deceuster

 4.       Het origineel van het reglement berust ter studie in het deurwaarderskantoor L. Engels – R. Deceuster en is daar schriftelijk opvraagbaar. 

Artikel 2: Uitsluiting van deelname

 Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen.

 MEDIALAAN kan te allen tijde een persoon van deelname aan de Voting uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de Voting.

Artikel 3: Verloop van de Voting

 Er zullen verschillende stemrondes worden georganiseerd.Tijdens de periode aangekondigd door de host van het programma kan de kijker zijn stem uitbrengen voor zijn favoriete restaurant. Geldig stemmen kan enkel via de site www.vtm.be of de VTM-app en is gratis.

Artikel 4: Deelname

1.    Elke natuurlijke persoon woonachtig in België is gerechtigd tot deelname aan de Voting door het uitbrengen van een stem om uw favoriete restaurant  te selecteren.

2.    Om geldig deel te nemen dient de deelnemer in te loggen met persoonlijke VTM account en zich te registreren met mailadres of facebook om vervolgens een stem uit te brengen via: www.vtm.be OF via de vtm-app. 

Stem is gratis. Elk genomineerd duo wordt weergegeven door de naam van hun restaurant. De periode voor de Voting zal uitdrukkelijk worden gecommuniceerd door de host tijdens de uitzendingen van het programma en de votingtrailers.Antwoorden of inzendingen buiten deze periode worden niet meer in aanmerking genomen. MEDIALAAN kan geenszins hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

3.       In geval het programma zou heruitgezonden worden, zal dit duidelijk gecommuniceerd worden en kan er in ieder geval niet meer geldig gestemd worden. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen. MEDIALAAN kan geenszins hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

4.    MEDIALAAN kan naar eigen goeddunken en zonder mogelijkheid tot betwisting de hierboven vermelde data wijzigen. Deze wijzigingen zullen te gepasten tijde door MEDIALAAN worden medegedeeld.

5.    Per aangekondigde stemronde kan per genomineerd duo en per account slechts één geldige stem worden uitgebracht. 

 Artikel 5: Algemene bepalingen

1. MEDIALAAN kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van de MEDIALAAN ligt, de duur van de Voting wordt veranderd of indien de Voting wordt aangepast of simpelweg geannuleerd. Evenzo kan MEDIALAAN niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk,...).

2.   In geval van overmacht kan het reglement aangepast worden in overleg met de gerechtsdeurwaarder. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege MEDIALAAN.

3.       Elke deelnemer geeft de MEDIALAAN door deelname de toestemming zijn/haar persoonsgegevens te verwerken in haar databank zodat MEDIALAAN de deelnemer kan informeren omtrent het verloop van de Voting en de producten en diensten van MEDIALAAN. Deze gegevens worden zonder de toestemming van de deelnemer niet doorgegeven aan derden. De deelnemer kan zich via een schriftelijk verzoek met als bijlage een kopie van de identiteitskaart aan de MEDIALAAN kosteloos verzetten tegen het verwerken van zijn gegevens.

4.     De deelnemers aan de Voting zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie met betrekking tot de Voting en de organisatoren.

5.       Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname dit reglement aanvaard te hebben. Over het reglement, de organisatie en/of bindende en onherroepelijke uitslag van de Voting wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de Voting gelden als punt van reglement. Uitslagen en beslissingen van MEDIALAAN kunnnen niet worden aangevochten, om welke reden ook. Alle beslissingen vanwege MEDIALAAN zijn zonder verhaal.