Reglement kijkerswedstrijd

Reglement kijkerswedstrijd voor de verkiezing van de TOPSPOTS AWARDS
- Editie 2011 -

1. Dit reglement legt de deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de kijkerswedstrijd die de Vlaamse Media Maatschappij, met adres te 1800 Vilvoorde, Medialaan 1, in samenwerking met Pub en InSites Consulting organiseert in het kader van de verkiezing van de Topspot 2010.

De wedstrijd start op 7/02/2011 om te eindigen op 25/02/2011.

2. De wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, met uitzondering van:
-    de personeelsleden en de bestuurders van de Vlaamse Media Maatschappij en haar gelieerde vennootschappen,
-    elke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt,
-    de gezinsleden en de familieleden tot in de tweede graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen.

Minderjarigen mogen aan de wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. De Vlaamse Media Maatschappij houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door de Vlaamse Media Maatschappij opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

De Vlaamse Media Maatschappij kan te allen tijde een persoon van deelname aan de wedstrijd uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de wedstrijd.

3. Deelname aan de wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting.

4. Deelname aan de wedstrijd dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen.

Elke persoon mag 1 unieke stem uitbrengen voor de verkiezing van de Topspot van 2010 (in het geval van meerdere stemmen, wordt enkel de eerste in aanmerking genomen) maar kan meerdere keren deelnemen aan de wedstrijdvraag (er zal wel telkens gestemd dienen te worden maar dus enkel eerste stem geldt), met dien verstande evenwel dat elke persoon maximum één prijs kan winnen. 

5. Deelname aan de wedstrijd kan door uit de acht genomineerde spots de Topspot 2010 van jouw keuze te maken en vervolgens te antwoorden op de wedstrijdvraag Hoeveel kijkers zal Het Nieuws (19u bij vtm) van 1 maart 2011 gemiddeld hebben? (volgens de officiële kijkcijferstudie van het CIM; live+6; 4+&gasten)

De acht genomineerde spots, evenals alle informatie over de Topspots-wedstrijd kunnen worden geraadpleegd via www.vtm.be

6. Deelnemen aan de wedstrijd kan:

- via sms: sms naar 6650 (0,75 EUR/bericht, max. 3 berichten/deelname) met de boodschap “SPOT” gevolgd door een spatie en het nummer van je favoriete spot en daarna, na ontvangst van bevestiging van je keuze, je antwoord op de wedstrijdvraag door te sturen;
- via de website www.vtm.be: na registratie en het volledig invullen van het wedstrijdformulier op de site.  De stem wordt geldig door op een link ter bevestiging van de keuze te klikken, die gestuurd wordt naar het ingevulde e-mailadres in het registratie-/wedstrijdformulier op de website. 

Alleen volledig ingevulde deelnemingsformulieren die voor het einde van de wedstrijd ontvangen worden, worden in aanmerking genomen.

In geval van betwisting omtrent de tijdigheid van een inzending, geldt het tijdstip dat door de server is geregistreerd.

7.1 De hoofdprijs is een waardebon van 2.600 euro, geldig op een pakketreis uit de Jetair brochures.

De algemene voorwaarden van Jetair zijn, behoudens hetgeen door Jetair of in dit reglement anders wordt uiteengezet, onverminderd van kracht op de prijs.
 
De prijs dient uiterlijk op 31 december 2011 te zijn verbruikt in samenspraak met Jetair en de concrete datum is afhankelijk van beschikbaarheid en is ook geldig tijdens de schoolvakanties. De keuze van Jetair is doorslaggevend in geval van betwisting. Na beslissing, kan de reservatie niet geannuleerd worden of verplaatst worden.
 
 VMMa is in geen geval aansprakelijk voor alle gebeurlijke ongevallen en schade die onder meer ontstaan ten gevolge van (de organisatie van) het verblijf.

7.2 De tweede prijs is een waardebon van 600 euro, geldig op een pakketreis uit de Jetair brochures.
De algemene voorwaarden van Jetair zijn, behoudens hetgeen door Jetair of in dit reglement anders wordt uiteengezet, onverminderd van kracht op de prijs.
 
De prijs dient uiterlijk op 31 december 2011 te zijn verbruikt in samenspraak met Jetair en de concrete datum is afhankelijk van beschikbaarheid en is ook geldig tijdens de schoolvakanties. De keuze van Jetair is doorslaggevend in geval van betwisting. Na beslissing, kan de reservatie niet geannuleerd worden of verplaatst worden.
 
VMMa is in geen geval aansprakelijk voor alle gebeurlijke ongevallen en schade die onder meer ontstaan ten gevolge van (de organisatie van) het verblijf.

7.3 De 3de tot en met 7de prijs is een GSM – Samsung J 700.

8. De deelnemers die tijdig en geldig hebben deelgenomen en de wedstrijdvraag beantwoord hebben, worden gerangschikt naar gelang van het antwoord op de wedstrijdvraag.

De deelnemers die de wedstrijdvraag correct beantwoord hebben, komen in aanmerking voor het winnen van één van de vermelde prijzen. Uit die deelnemers met een correct antwoord wordt door lottrekking bepaald wie uiteindelijk een prijs wint evenals welke prijs.

Indien niet alle prijzen kunnen worden toegewezen volgens voorgaande alinea (te weinig of geen correcte antwoorden), worden de resterende prijzen verdeeld onder de deelnemers die het correcte antwoord het dichtst benaderd hebben. De toewijzing van de resterende prijzen gebeurt dan overeenkomstig de opgestelde rangschikking.

Er worden geen andere prijzen uitgereikt dan de in punt 7 aangeduide prijzen.

9. De Vlaamse Media Maatschappij maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. De Vlaamse Media Maatschappij kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.

De algemene voorwaarden van de producent van de prijs zijn van toepassing op de prijs.

Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld.

Indien een prijs verstuurd wordt, kan de Vlaamse Media Maatschappij niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of een vertraging in ontvangst. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd kan de Vlaamse Media Maatschappij eveneens niet worden aansprakelijk gesteld voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar.

10. Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname het wedstrijdreglement aanvaard te hebben.

Uitslagen en beslissingen van de Vlaamse Media Maatschappij kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook. Over de wedstrijd en de uitslag van de wedstrijd kan niet individueel worden gecorrespondeerd.

De Vlaamse Media Maatschappij kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van de Vlaamse Media Maatschappij ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. Evenzo kan de Vlaamse Media Maatschappij niet verantwoordelijk gesteld worden voor een technisch probleem of een probleem bij derden (vertraging, staking, beschadiging of verlies) waardoor niet kan worden deelgenomen.

11. De winnaars van de wedstrijd verlenen de Vlaamse Media Maatschappij de toestemming om, zonder dat deze laatsten daartoe enige vergoeding verschuldigd zijn, foto’s van hen en/of hun winnende antwoorden te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van de Vlaamse Media Maatschappij.

12. Elke deelnemer geeft de Vlaamse Media Maatschappij door deelname de toestemming zijn/haar persoonsgegevens te verwerken in haar databank zodat de Vlaamse Media Maatschappij de deelnemer kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd en de producten en diensten van de Vlaamse Media Maatschappij.