Ontdek VTM GO

  • Met de beste Vlaamse programma's
  • Internationale series die je nergens anders ziet
  • Een aparte kids-wereld waar ze uuuren zoet zijn
  • Om te bingewatchen of live en uitgesteld te kijken
  • Helemaal gratis

VTM GO. Altijd een goeie reden om te kijken

VTM GO. Altijd een goeie reden om te kijken

Bekijk volledige afleveringen op

Artikel 1: Voorwerp van het reglement

1.Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de voting die de Medialaan NV, met adres te 1800 Vilvoorde, Medialaan 1 (hierna “MEDIALAAN” genoemd), organiseert met betrekking tot het programma The Voice Van Vlaanderen (hierna “Voting”). 

2.MEDIALAAN organiseert deze Voting zonder aankoopverplichting tijdens de liveshows van 17/11/2017 tot 22/12/2017.

3.Het algemene verloop van de Voting staat onder toezicht van Gerechtsdeurwaarders Engels en De Ceuster.

4.Het origineel van het reglement berust ter studie bij Gerechtsdeurwaarders Engels en

 De Ceuster en is daar schriftelijk opvraagbaar.

 

Artikel 2: Uitsluiting van deelname

Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen. 

MEDIALAAN kan te allen tijde een persoon van deelname aan de Voting uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de Voting.

 

Artikel 3: Verloop van de Voting

Tijdens de 6 liveshows kan de kijker zijn stem uitbrengen voor zijn favoriete kandidaat. Stemmen kan via sms en via de VTM app. Via de app kan dit gratis, de kostprijs per verzonden sms is € 0,75.

 

Artikel 4: Deelname 

1.Elke natuurlijke persoon woonachtig in België is gerechtigd tot deelname aan de Voting door het uitbrengen van een stem om de favoriete kandidaten te selecteren. 

2.Om geldig deel te nemen dient de deelnemer een stem uit te brengen op één van volgende wijzen:

a. Via sms tijdens de live-uitzending, naar het nummer 6677. Tarief € 0,75/verzonden sms. Een sms-bericht is geldig als het bestaat uit de naam van een kandidaat . De toegestane tijd start en eindigt met de uitdrukkelijke communicatie door de host tijdens de live uitzendingen die worden uitgezonden binnen de periode zoals  bovenvermeld in punt 3 . Laattijdige antwoorden of inzendingen worden aangerekend, maar niet meer in aanmerking genomen. MEDIALAAN kan geenszins hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

b. Door je favoriete kandidaat te kiezen in de VTM app, de werkwijze hiervoor wordt in de app weergegeven . De toegestane tijd start en eindigt met de uitdrukkelijke communicatie door de host tijdens de live uitzendingen die worden uitgezonden binnen de periode zoals  bovenvermeld in punt 3. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden aangerekend, maar niet meer in aanmerking genomen. MEDIALAAN kan geenszins hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

In geval het programma zou heruitgezonden worden, zal dit duidelijk gecommuniceerd worden en kan er in ieder geval niet meer geldig gestemd worden. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden aangerekend, maar niet meer in aanmerking genomen. MEDIALAAN kan geenszins hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

3.      MEDIALAAN kan naar eigen goeddunken en zonder mogelijkheid tot betwisting de hierboven vermelde data wijzigen. Deze wijzigingen zullen te gepasten tijde door MEDIALAAN worden medegedeeld.

4.      In elke stemronde in het programma kan via de VTM app één keer gestemd worden per kandidaat. Via SMS kan meerdere keren gestemd worden per kandidaat.

 

Artikel 5: Algemene bepalingen

1.MEDIALAAN kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van de MEDIALAAN ligt, de duur van de Voting wordt veranderd of indien de Voting wordt aangepast of simpelweg geannuleerd. Evenzo kan MEDIALAAN niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk,...). 

2.In geval van overmacht kan het reglement aangepast worden in overleg met de gerechtsdeurwaarder. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege MEDIALAAN.

3.Elke deelnemer geeft MEDIALAAN door deelname de toestemming zijn/haar persoonsgegevens te verwerken in haar databank zodat MEDIALAAN de deelnemer kan informeren omtrent het verloop van de Voting en de producten en diensten van MEDIALAAN. Deze gegevens worden zonder de toestemming van de deelnemer niet doorgegeven aan derden. De deelnemer kan zich via een schriftelijk verzoek met als bijlage een kopie van de identiteitskaart aan de MEDIALAAN kosteloos verzetten tegen het verwerken van zijn gegevens.

4.De deelnemers aan de Voting zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie met betrekking tot de Voting en de organisatoren.

5.Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname dit reglement aanvaard te hebben. Over het reglement, de organisatie en/of bindende en onherroepelijke uitslag van de Voting wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de Voting gelden als punt van reglement. Uitslagen en beslissingen van MEDIALAAN kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook. Alle beslissingen vanwege MEDIALAAN zijn zonder verhaal.