Wedstrijdreglement 'Sterren op de Dansvloer'

08/10/2012 - 16:45

Artikel 1: Voorwerp van het reglement

 1. Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de voting die de Vlaamse Media Maatschappij NV, met adres te 1800 Vilvoorde, Medialaan 1 (hierna “VMMa” genoemd), organiseert met betrekking tot het programma Sterren op de Dansvloer (hierna “Voting”).
 2. VMMa organiseert deze Voting zonder aankoopverplichting op  9, 16, 23, 30  november 2012 en 7, 14, 21, 28 december 2012 en 4, 11 januari 2012.
 3. Het algemene verloop van de Voting staat onder toezicht van Gerechtsdeurwaarders Engels en De Ceuster.
 4. Het origineel van het reglement berust ter studie bij Gerechtsdeurwaarders Engels en De Ceuster en is daar schriftelijk opvraagbaar.

Artikel 2: Uitsluiting van deelname

 De volgende personen zijn uitgesloten van deelname aan de Voting van Sterren op de Dansvloer:

 Werknemers en andere medewerkers, al dan niet op zelfstandige basis, van VMMa en van productiehuis Eyeworks.

 • Werknemers en andere medewerkers, al dan niet op zelfstandige basis, van andere ondernemingen of personen die bij de organisatie van de Voting betrokken zijn zoals, maar niet beperkt tot, het dienstdoende deurwaarderskantoor, het dienstdoende evenementenbureau, journalisten…
 • Alle gezinsleden (i.e. personen die dezelfde feitelijke en/of wettelijke woonplaats hebben) en de familieleden tot in derde graad van voormelde uitgesloten categorieën.

 Minderjarigen mogen aan een voting deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. VMMa houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de Voting uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door VMMa opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

 Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen.

VMMa kan te allen tijde een persoon van deelname aan de Voting uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de Voting.

Artikel 3: Verloop van de Voting

 Tijdens de 10 liveshows kan de kijker zijn stem uitbrengen voor zijn favoriete kandidaat. Stemmen kan via sms. Personen die digitaal kijken via Telenet en Belgacom kunnen ook stemmen via de rode knop (IDTV). De kostprijs per vote (zowel via sms als via rode knop) is 0,75 EUR.

 
Artikel 4: Deelname

 Onder voorbehoud van de uitsluitingen vermeld in artikel 2 is elke natuurlijke persoon woonachtig in België gerechtigd tot deelname aan de Voting door het uitbrengen van een stem om de favoriete kandidatente selecteren.

 Om geldig deel te nemen dient de deelnemer een stem uit te brengen op één van volgende wijzen:

1 A. Via de rode knop tijdens de live-uitzending, enkel via interactieve digitale TV van Belgacom en Telenet. Tarief €0,75/stem. Een rode knop stem is geldig, na uitdrukkelijke communicatie in de applicatie zelf. De toegestane tijd start en eindigt met de uitdrukkelijke communicatie door de host tijdens de live uitzendingen op bovenvermelde data. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden aangerekend, maar niet meer in aanmerking genomen.

1 B. Via sms tijdens de live-uitzending, naar het nummer 6677. Tarief €0,75/stem. Een sms-bericht is geldig als het bestaat uit de naam van een kandidaat. De naam van de danscoach is niet geldig. De toegestane tijd start en eindigt met de uitdrukkelijke communicatie door de host tijdens de live uitzendingen op bovenvermelde data. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden aangerekend, maar niet meer in aanmerking genomen.

 2. VMMa kan naar eigen goeddunken en zonder mogelijkheid tot betwisting de hierboven vermelde data wijzigen. Deze wijzigingen zullen te gepasten tijde door VMMa worden medegedeeld.

 3. Iedere deelnemer kan via sms en via de rode knop  voor iedere kandidaat slechts één geldige stem uitbrengen. Indien de deelnemer meerdere stemmen uitbrengt via sms of via rode knop, dan zullen deze aan de deelnemer worden aangerekend, maar zullen deze niet geldig zijn.

Artikel 5: Algemene bepalingen

 1. VMMa kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van de VMMa ligt, de duur van de Voting wordt veranderd of indien de Voting wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. Evenzo kan VMMa niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk,...).

 2. In geval van overmacht kan het reglement aangepast worden in overleg met de gerechtsdeurwaarder. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege VMMa.
 3. Elke deelnemer geeft de VMMa door deelname de toestemming zijn/haar persoonsgegevens te verwerken in haar databank zodat VMMa de deelnemer kan informeren omtrent het verloop van de Voting en de producten en diensten van VMMa. Deze gegevens worden zonder de toestemming van de deelnemer niet doorgegeven aan derden. De deelnemer kan zich via een schriftelijk verzoek met als bijlage een kopie van de identiteitskaart aan de VMMa kosteloos verzetten tegen het verwerken van zijn gegevens.
 4. De deelnemers aan de Voting zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie met betrekking tot de Voting en de organisatoren.
 5. Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname dit reglement aanvaard te hebben. Over het reglement, de organisatie en/of bindende en onherroepelijke uitslag van de Voting wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de Voting gelden als punt van reglement. Uitslagen en beslissingen van VMMa kunnnen niet worden aangevochten, om welke reden ook. Alle beslissingen vanwege VMMa zijn zonder verhaal.

 

Ontdek meer over Sterren op de Dansvloer

Nieuwe fragmenten

Sterren op de Dansvloer programma informatie

Bekende gezichten die zich wagen aan Weense wals, cha cha, paso doble, Engelse wals, tango en andere ballroom-stijlen, daar draait Sterren op de Dansvloer volledig rond. De personalities die de stap naar de geboende parketvloer durven wagen, kunnen rekenen op de intensieve begeleiding en training van professionele dansers. En uiteraard beoordeelt een professionele jury hun prestaties wekelijks en ziet kijkend Vlaanderen week na week hoe de bekende gezichten zich ontpoppen tot ervaren stijldansers.

 

Danskoppels

Jury

Extra