Wedstrijdreglement VTM: Maak kans op het Safety First-team voor de bewaking van jouw 'onveilige' situatie.

1. Organisatie van de wedstrijd

Dit reglement legt de deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd die MEDIALAAN, met adres te 1800 Vilvoorde, Medialaan 1, (mede) organiseert.

Het betreft een wedstrijd rond het VTM-programma Safety First. Elke verwijzing naar een bestaande gelijknamige bewakingsfirma berust op louter toeval.

2. Periode

De wedstrijd vangt aan op woensdag 8 oktober 2014, 00u00 en loopt af op woensdag 12 november 2014, 14u59 en zal gecommuniceerd worden via tv, radio en online.

3. Wie kan deelnemen?

Een wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon woonachtig in België met uitzondering van:

- de personeelsleden en de bestuurders van MEDIALAAN en haar gelieerde vennootschappen,

- elke persoon die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt,

- de gezinsleden en de familieleden tot in de derde graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen.

Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. MEDIALAAN houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door MEDIALAAN opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

Deelname aan een wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting.

Indien een deelnemingsformulier dient ingevuld te worden, worden alleen volledig ingevulde deelnemingsformulieren die voor het einde van de wedstrijd ontvangen worden in aanmerking genomen.

Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen.

Iedere persoon kan/mag slechts één maal per dag en per uniek e-mailadres aan de wedstrijd deelnemen.

Per deelnemer kan maximaal één prijs per maand gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door MEDIALAAN, is dan ook voor een termijn van één maand na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door MEDIALAAN. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

MEDIALAAN kan ten alle tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door MEDIALAAN voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op een van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname ter kwader trouw aan een wedstrijd.

3. Verloop van de wedstrijd

Vanaf woensdag 8 oktober 2014 tot en met woensdag 12 november 2014, 14.59, kan via vtm.be aan de wedstrijd deelgenomen worden.

Deelnemers dienen via pc, laptop of smartphone hun foto te uploaden waarmee ze willen deelnemen. Deze foto moet voldoen aan de technische voorwaarden (min 400px x 400px, maximaal 2MB).

Eens de deelnemer een passend frame heeft gekozen rond de foto en een motivatie van maximaal 250 karakters (incl. spaties) heeft opgegeven kan de foto ingediend worden. Alleen de deelnemers waarvan de foto werd goedgekeurd krijgen binnen de 24 uur (op werkdagen) een bericht met een link naar de foto op vtm.be. Op feestdagen en weekends geldt dat de inzending meetelt voor de eerst daaropvolgende werkdag. Indien een ingezonden foto niet goedgekeurd wordt, komt deze niet online. Hierover wordt niet gecommuniceerd. 

Tijdens de duur van de wedstrijd kan elke dag tot 14.59 een foto ingezonden worden om kans te maken op de dagtop 3 van de daaropvolgende werkdag. Een jury kiest elke werkdag een dagtop 3 uit de geldige deelnames. Uit alle dagtop 3's samengesteld tijdens de duur van de wedstrijd wordt na het afsluiten van de wedstrijd één hoofdwinnaar gekozen. Deze wordt op de hoogte gebracht via het e-mail adres waarmee de winnende foto werd ingestuurd.

Enkel deelnames met een goedgekeurde foto, een volledig ingevuld wedstrijdformulier en een motivatie in maxaal 250 karakters (incl. spaties) komen in aanmerking voor de dagtop 3 en de uiteindelijke hoofdprijs.

Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaar je je ermee akkoord dat de ingestuurde foto online wordt gepubliceerd en alle rechten aan MEDIALAAN worden overgedragen.

De deelnemer dient tevens de goedkeuring te hebben om de afgebeelde personen en/of gebouwen te portretteren.

Foto’s die in strijd zijn met de openbare zeden zullen niet aanvaard worden.

De 'onveilige' situatie waarvan sprake is, mag in geen geval aanleiding zijn tot het creëren van een gevaarlijke situatie voor de deelnemers en eventueel andere betrokkenen of – indien de hoofdprijs gewonnen wordt - voor de acteurs van Safety First; de filmcrew en alle mensen die bij het project betrokken zijn . De bedoeling van deze wedstrijd is wel degelijk dat de foto een ludiek karakter heeft.

4. Prijzen

De winnaar is de foto die de jury uit de verschillende dagtop 3’s heeft uitgekozen als hoofdwinnaar.

De hoofdprijs is, mits voorafgaande toestemming van de daartoe bevoegde personen, een bezoek aan je bedrijf, organisatie of privépersoon door de hoofdcast van het VTM-programma Safety First.

Het Safety First team komt op een door MEDIALAAN vastgelegde datum het door jouw ingediende voorwerp maximaal 3 uur lang ‘bewaken’. Het betreft hier een ludieke manier van bewaken waar in de eerste plaats een gepersonaliseerde act de hoofdrol speelt eerder dan het veilig stellen van het door jouw ingestuurde voorwerp. MEDIALAAN kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor het te bewaken voorwerp.

Aan het winnen van deze hoofdprijs is tevens een reportage gekoppeld die achteraf kan worden uitgezonden op alle kanalen van MEDIALAAN. De hoofdwinnaar en alle eventueel aanwezige personen zullen zich dienen akkoord te verklaren met de opname van beelden die later kunnen uitgezonden worden op de website of eventueel op alle kanalen van MEDIALAAN (VTM, 2BE,..).

Alle rechten in dit kader behoren vanaf je inschrijving in de wedstrijd toe aan MEDIALAAN. Iedereen die aanwezig zal zijn op deze opname, dient hiervan vooraf door de deelnemer op de hoogte te worden gebracht.

De opname staat gepland op maandag 8 december 2014. De hoofdwinnaar en het te 'bewaken' goed moeten die dag vrij zijn voor opnames. Deze datum kan door MEDIALAAN gewijzigd worden.

Wanneer de hoofdwinnaar zich niet kan vrijmaken op de voorziene datum vervalt zijn recht op de hoofdprijs en zal er geen compensatie worden voorzien. De jury kiest dan een nieuwe hoofdwinnaar uit de dagtop 3’s.

Deze prijs kan niet ingeruild of overgedragen worden.

MEDIALAAN maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. MEDIALAAN kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

5. Algemeen

Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname het wedstrijdreglement aanvaard te hebben.

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Uitslagen en beslissingen van MEDIALAAN en de eventuele wedstrijdjury kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie met betrekking tot de wedstrijd en de organisatoren.

MEDIALAAN kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van MEDIALAAN ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. Evenzo kan MEDIALAAN niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een gsm-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen.

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt MEDIALAAN zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door MEDIALAAN.

De winnaars van de wedstrijd verlenen MEDIALAAN de toestemming om, zonder dat deze laatste daartoe enige vergoeding verschuldigd is, foto’s van hen en/of hun winnende antwoorden te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van MEDIALAAN.

Elke deelnemer geeft MEDIALAAN door deelname de toestemming zijn/haar persoonsgegevens te verwerken in haar databank zodat MEDIALAAN de deelnemer kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd en de producten en diensten van MEDIALAAN. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De deelnemer kan zich via een schriftelijk verzoek met als bijlage een kopie van de identiteitskaart aan MEDIALAAN kosteloos verzetten tegen het verwerken van zijn gegevens.

MEDIALAAN kan om organisatorische redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen.

Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege MEDIALAAN.

MEDIALAAN kan te allen tijde de deelnemingsvoorwaarden aanpassen.