Wedstrijdreglement Rode Neuzen Dag De Liveshow

RODE NEUZEN DAG : DE LIVESHOW

WEDSTRIJDREGLEMENT

 

1. Organisatie

De wedstrijd ‘Rode Neuzen Dag De Liveshow’, hierna genoemd ‘Rode Neuzen Dag :

De Liveshow ’, wordt georganiseerd door DPG MEDIA NV, hierna genoemd DPG Media

met zetel te 2018 Antwerpen, Mediaplein 1. De voorwaarden hebben betrekking op

bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van DPG

Media.

2. Periode

De wedstrijd start op vrijdag 22 november 2019 na de aankondiging in Belgium Got

Talent rond 21.40 en loopt tot en met maandag 25 november 2019 om 23.59.

3. Wie kan er deelnemen:

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

 Bij de start van de actie (22 november 2019), minstens 18 jaar is;

 Vermits de prijs gaat over een duo ticket voor een VIP plaats tijdens de Rode

Neuzen Dag, dient ook de tweede persoon minstens 16 jaar zijn ;

 Woonachtig is in België;

 Zelfredzaam is;

 Flexibel is en alle consequenties aanvaardt zoals eventuele verplaatsingen

verbonden aan deze wedstrijd;

 Akkoord gaat dat hij/zij gefilmd wordt gezien dit een reportage wordt in het

Rode Neuzen Dag Magazine ( op 28/11) en tijdens de Rode Neuzen Dag Liveshow

( op 29/11) , bij vtm en met haar verbonden websites.

 Elke persoon die een SMS stuurt met daarin de boodschap ‘NEUS’ verklaart

kennis te hebben genomen van het gehele wedstrijdreglement en gaat akkoord

met alle gestelde voorwaarden/vereisten.

Uitgesloten van deelname zijn:

 Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden

is;

 Personeelsleden en medewerkers van DPG Media en met haar gelieerde

vennootschappen;

 

 Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;

Medialaan kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede)

georganiseerd door DPG Media voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een

inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding

of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

4. Verloop van het spel

De wedstrijd bestaat uit 2 delen :

1) een SMS Versturen

Vanaf vrijdag 22 november 2019 kan iedereen na de aankondiging in Belgium Got

Talent een SMS met daarin de boodschap NEUS naar 4666 sturen (1 euro per

verstuurde SMS. Bedrag gaat integraal naar Rode Neuzen Dag 2019).

De selectie van de 6 finalisten gebeurt als volgt en staat onder toezicht van de

Gerechtsdeurwaarder Ronnie De Ceuster :

- op vrijdag 22 november 2019 en maandag 25 november 2019 wordt telkens

de persoon die de 1000ste SMS stuurde geselecteerd;

- op zaterdag 23 november 2019 en zondag 24 november 2019 wordt telkens de

persoon geselecteerd die de 500e SMS en 1000ste SMS verstuurde.

- In geval de totalen niet gehaald worden, zal het telkens de laatste ( op vrijdag

en maandag ) of de laatste en de voorlaatste sms’er van die dag ( op zaterdag

en zondag ) zijn.

Elke kandidaat wordt op dinsdag 26 november tussen 17u-21u gecontacteerd door

een medewerker van Rode Neuzen Dag . Hij zal nagaan of de kandidaten

beantwoorden aan de gestelde voorwaarden/vereisten en of de kandidaten

beschikbaar zijn op donderdag 28 november 2019 van 10u30 -13u en indien zij het

finale spel zouden winnen op vrijdag 29 november 2019 van 16u-23u.

DPG Media behoudt zich het recht voor, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle

in dit document gestelde voorwaarden/vereisten, de prijs niet uit te reiken en

voorzien geenszins in een compensatie. De prijs zal dan aan de volgende in de

rangschikking worden toegekend.

 

Indien aan alle voorwaarden voldaan is, worden de 6 geselecteerde kandidaten

vriendelijk uitgenodigd om op donderdag 28 november 2019 om 10u30 naar DPG

Media, Medialaan 1, 1800 Vilvoorde te komen om daar het finale spel te spelen.

2) Finale Spel

Op donderdag 28 november 2019 om 10u30 worden de 6 finalisten uitgenodigd bij

DPG Media. Daar zal Birgit Van Mol in aanwezigheid van de gerechtsdeurwaarder hen

één vraag stellen. De drie personen die deze vraag het snelst correct beantwoordden

of het dichtst benaderden, winnen de prijs.

6. De prijs

De 3 winnaars winnen een DUO VIP-TICKET voor Rode Neuzen Dag op 29 november

2019: De Liveshow.

Zij worden die dag verwacht tegen 16u00 bij de AED Studio’s, Fabriekstraat 38 te

Lint. De verplaatsing van en naar de studio gebeurt met eigen vervoer.

Verdere details zullen tijdens de dag van de Liveshow nog worden toegelicht.

De tickets kunnen niet afgestaan, te koop aangeboden (vb. e-bay) of ingeruild

worden voor een som geld.

DPG Media maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. DPG

Media kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade

die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

7.Overige bepalingen

1) Facebook ondersteunt of voert geen promotie rond deze wedstrijd en kan dan ook

niet verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele problemen.

2) De winnaar van de prijs is uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of

prijsvragen voor de periode van ten minste 30 dagen volgend op deze

actie/wedstrijd.

3) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens

van de deelnemer, zodat DPG Media de deelnemer kan informeren omtrent

het verloop van de wedstrijden. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig

de Privacy -en cookieverklaring van DPG Media. Voor meer details, lees onze

volledige privacyverklaring op https://www.dpgmedia.be/nl/privacy.

 

4) Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en

onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd

(briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen

in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen

vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

5) De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke

communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.

6) DPG Media kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van

overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van DPG Media ligt, de duur van

de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of

geannuleerd.

7) DPG Media kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de

communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel

van het netwerk, ...) waardoor niet kan worden deelgenomen.

8) In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt DPG Media zich

uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten

van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door DPG Media.