Actievoorwaarden

Wedstrijdreglement – Rode Duivels gepersonaliseerd shirt

1. Organisatie van de wedstrijd

Dit reglement legt de  deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op  de wedstrijd “Laat de Rode Duivels voor jou spelen!” (hierna genoemd ‘wedstrijd’) die DPG Media nv en de Belgische vennootschappen die deel uitmaken van DPG Media Group nv (mede) organiseert (hierna samen: “DPG Media”), met adres te 2018 Antwerpen, Mediaplein 1, (mede) organiseert.

Facebook, Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd.

2. Periode

De wedstrijd vangt aan op woensdag 30 oktober 2019 om 10.00 uur, en loopt af op woensdag 6 november 2019, 09.59 uur.

3. Wie kan deelnemen?

Aan onze wedstrijden mag elke meerderjarige deelnemen die zijn woonplaats in België heeft, behalve:

  • de personeelsleden, freelancemedewerkers en bestuurders van DPG Media en haar verbonden vennootschappen,
  • de personen die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelnemen, en
  • de gezinsleden en de familieleden tot in de derde graad van bovengenoemde personen. 

Minderjarigen mogen aan de wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. DPG Media houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door DPG Media opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

Deelname aan de wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting. Alleen volledig ingevulde deelnemingsformulieren die voor het einde van de wedstrijd ontvangen worden, worden in aanmerking genomen.

Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen. Per deelnemer kan maximum één prijs per zes maanden gewonnen worden. De winnaar van de wedstrijd, is voor een termijn van zes maanden na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door DPG Media. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden. 

DPG Media kan te allen tijde een persoon van deelname aan de wedstrijd uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de wedstrijd of andere wedstrijden (mede) georganiseerd door DPG Media.

4. Verloop van de wedstrijd

Vanaf woensdag 30 oktober 2019 om 10.00 uur tot en met woensdag 6 november 2019, 09.59 uur kan via vtm.be aan de wedstrijd worden deelgenomen.

De wedstrijd bestaat uit een meerkeuzevraag en een schiftingsvraag. 

De deelnemers dienen om geldig aan de wedstrijd deel te kunnen nemen via vermelde site hun gegevens volledig in te vullen, de meerkeuzevraag en de schiftingsvraag te beantwoorden. Een antwoord op de schiftingsvraag is verplicht om geldig te kunnen deelnemen aan de wedstrijd.

Per Rode Duivel is er één winnaar. De 18 deelnemers die in de rangschikking voor de door hun gekozen speler als eersten de meerkeuzevraag correct hebben beantwoord én de schiftingsvraag correct beantwoordden of het dichtst benaderden, winnen een prijs. Elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen aan de wedstrijd. Enkel de eerste inzending wordt meegenomen in de selectie, extra inzendingen zullen worden genegeerd.

Alleen geldige deelnames komen in aanmerking voor het winnen van de prijzen. Indien er niet voldoende correcte antwoorden of geen correcte antwoorden op de meerkeuzevraag zijn waardoor de prijzen niet zouden kunnen worden toegewezen, worden de prijzen toegekend aan de deelnemers die de schiftingsvragen correct beantwoordden of het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benaderden. In geval van een ex aequo wordt een bijkomende schiftingsvraag gesteld.

Bij deelname dient tevens een korte persoonlijke boodschap te worden vermeld. Deze dient een positieve insteek te hebben en de regels van goed gedrag en zeden in acht te nemen. DPG Media behoudt zich dan ook het recht om boodschappen in strijd met goed gedrag en zeden, o.a; beledigend zijn, of die negativiteit uitstralen van deelname uit te sluiten.

5. Prijzen

Er zijn 18 winnaars. Elke winnaar wint:

-        een gepersonaliseerd truitje van de Rode Duivel die hij/zij gekozen heeft;

-        een duo-ticket voor de match België – Cyprus op 19 november 2019 in het Koning Boudewijnstadion;

-        een meet & greet met de Rode Duivels op een nader te bepalen tijdstip.

DPG Media maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot de prijs. DPG Media kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met de gewonnen prijs.  

De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar (titularis van het e-mailadres en telefoonnummer) en is dus niet overdraagbaar. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan, te koop aangeboden of ingeruild worden voor een som geld. Bij afgelasting van het evenement kan er geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie. Eventueel bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar. 

De winnaars krijgen via e-mail bericht dat zij hebben gewonnen. 

De duotickets worden aan het bij de inschrijving vermelde e-mailadres elektronisch verstuurd. Het gewonnen gepersonaliseerde truitje zal aangetekend verstuurd worden.

Zodra tijdstip van de meet en greet gekend is zullen de 18 winnaars hiervan telefonisch op de hoogte worden gebracht.

 Indien een prijs verstuurd wordt, kan DPG Media niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of een vertraging in ontvangst. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd kan DPG Media eveneens niet worden aansprakelijk gesteld voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar.

6. Algemeen 

Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname het algemene wedstrijdreglement en het eventueel specifieke wedstrijdreglement aanvaard te hebben.

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Uitslagen en beslissingen van DPG Media en de eventuele wedstrijdjury kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt de wedstrijd en de organisatoren.

DPG Media kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van DPG Media ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. Evenzo kan DPG Media niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, ...) of een probleem bij de postdiensten (vertraging, staking, beschadiging of verlies) waardoor niet kan worden deelgenomen.

De winnaars van de wedstrijd verlenen DPG Media de toestemming om, zonder dat deze laatsten daartoe enige vergoeding verschuldigd zijn, foto's van hen en/of hun winnende antwoorden te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van DPG Media.

De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, opdat DPG Media de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig het Privacy- en cookiebeleid van DPG Media. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://www.dpgmedia.be/nl/privacy.

Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.

DPG Media kan dit Reglement steeds aanpassen. De oude versie blijft dan enkel gelden voor de op dat moment lopende wedstrijden.

Bij eventuele geschillen in het kader van wedstrijden van DPG Media zijn enkel de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel bevoegd.

Facebook ondersteunt of voert geen promotie rond deze wedstrijd en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele problemen.