Een reactie geven?

01/03/2010 - 14:50

Dit forum wordt beheerd door de Vlaamse Media Maatschappij NV, met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 1 (“VMMa”)

Gelieve het reglement hieronder aandachtig te lezen.
De raadpleging en het gebruik van het forum “Red Mijn Huis” houden in dat u volledig instemt met het reglement hieronder.

Artikel 1 Inhoud

U mag enkel geoorloofde, persoonlijke en niet-commerciële berichten en informatie versturen.

U stemt ermee in geen beledigende, obscene, vulgaire, lasterlijke, bedreigende, seksuele, publicitaire berichten te posten, noch enig ander bericht dat strijdig zou zijn met de toepasselijke wetgeving.

U verbindt er zich toe geen berichten of bestanden te publiceren die een inbreuk vormen op enig intellectueel eigendomsrecht, tenzij u zelf de rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie ervan op het forum. In ieder geval vrijwaart u VMMa tegen alle aanspraken van derden.

U verbindt zich ertoe geen berichten te posten die verband houden met het gebruik van frauduleuze, illegale of vervalste inhoud.

De bestanden of berichten die u verstuurt mogen geen virussen bevatten, geen technische mankementen vertonen en de werking van computers, servers en dergelijke niet schaden.

VMMa kan zonder voorafgaande verwittiging of motivering onrechtmatige berichten of informatie die niet aan bovengenoemde voorwaarden voldoen van zijn forum verwijderen. Om dezelfde reden kan VMMa de gebruiker die zich niet aan de regels hield, de toegang tot het forum ontzeggen.

Artikel 2 Aansprakelijkheid

Alle berichten die op dit forum worden gepost, geven uitsluitend het standpunt of de opinie weer van hun respectieve schrijvers. Bijgevolg kan VMMa niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de activiteiten op het forum.

VMMa heeft wel maatregelen getroffen om in geval van een klacht de eventuele onwettige informatie tijdelijk of definitief te verwijderen of de toegang tot deze informatie onmogelijk te maken. Alle klachten in verband met onwettige informatie kunnen gemeld worden, ofwel schriftelijk naar VMMa, Medialaan 1, 1800 Vilvoorde, of per e-mail naar webmaster@vtm.be.

Artikel 3 Persoonsgegevens

U stemt ermee in dat VMMa alle informatie die u bij de inschrijving verstrekt, opslaat in een databank. Deze gegevens worden om voor een optimale dienstverlening te kunnen zorgen en om met u in contact te kunnen treden.  Deze gegevens kunnen worden doorgegeven indien de bekendmaking ervan door een wet, een regulering of een gerechtelijke of politionele autoriteit wordt vereist. U hebt recht tot toegang en verbetering van uw persoonsgegevens. U kan hiervoor contact opnemen met VMMa op het hierboven vermelde adres. Meer informatie over het verwerken van uw persoonsgegevens vindt u hier

Artikel 4 Wijziging

VMMa heeft het recht om deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen en we zullen je daar –indien mogelijk- van op de hoogte houden. Het is echter aan te bevelen om zelf regelmatig de voorwaarden na te kijken op wijzigingen.

Ontdek meer over Archief