Disclaimer

I INTERNET BELEIDSVERKLARING

1. Gebruiksvoorwaarden vtm-website.

1.1. Algemeen
U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. De VMMa kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

1.2. Intellectuele eigendomsrechten
U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van vtm, een onderdeel van VMMa..
De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd.

Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van vtm verkrijgen (vtm Persdienst - t.a.v. Kristina Vanhaute, Medialaan 1, 1800 Vilvoorde), tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is.

U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring.

Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken.

Als vtm u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. In elk geval vrijwaart u vtm tegen aanspraken van derden.

1.3. Aanbrengen van een hyperlink naar een website beheerd door vtm
U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van vtm-websites. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van vtm-website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van vtm. U kunt uw verzoek sturen naar de webmaster van de site waar u een link naar wilt leggen.

1.4. Links naar andere websites beheerd door vtm
Deze website bevat links naar andere vtm-gerelateerde websites. Ook het gebruik van die websites is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden.

1.5. Links naar websites beheerd door derden
De vtm-website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. vtm controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Hij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat vtm en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat vtm de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

1.6. Verplichtingen inzake deelname aan discussiegroepen, chat-groepen of babbelkanalen
Discussiegroepen zijn plaatsen op het internet waar u een bericht of vraag naartoe stuurt en waar iedereen met dezelfde interesse het bericht of de vraag kan lezen en beantwoorden.
Bij chat-groepen of babbelkanalen kunt u inloggen op een server en on line discussiëren met andere gebruikers.

U mag alleen geoorloofde, persoonlijke en niet-commerciële berichten en informatie versturen en ontvangen. In discussiegroepen moet de informatie ook relevant zijn voor de betrokken discussiegroep.
Onrechtmatige uitlatingen zijn niet toegestaan: uitlatingen die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, uitlatingen die discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn of op een andere manier inbreuk plegen op de rechten van anderen,...

U mag geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd worden, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie ervan op de website. In elk geval vrijwaart u vtm tegen alle aanspraken van derden.

De bestanden die u verstuurt mogen geen virussen bevatten, geen technische mankementen vertonen en de werking van computers, servers en dergelijke niet schaden.

vtm kan zonder kennisgeving berichten of vragen voor een discussiegroep van zijn websites weren, als ze niet voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden. vtm kan u ook zonder kennisgeving de toegang tot een chat-groep ontzeggen als u zich niet aan deze voorwaarden houdt. Hij hoeft zijn weigering niet te motiveren.

vtm kan u vragen uw naam en e-mailadres op te geven. Deze gegevens kunnen aan de politiediensten en gerechtelijke autoriteiten doorgegeven worden als ze onderzoek doen naar ongeoorloofd gedrag in het kader van de discussie- of chatgroep.

Als deelnemer aan een discussiegroep accepteert u dat vtm uw naam en e-mailadres vermeldt op de webpagina van de discussiegroep. U mag de vermelde e-mailadressen niet verzamelen en gebruiken voor commerciële of andere wettelijk niet geoorloofde doeleinden (zoals spamming, laster en stalking).

vtm is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de activiteiten in de discussie- of chatgroepen, noch voor het gebruik dat derden van de op de discussiegroepen vermelde e-mailadressen zouden maken.

Problemen kunt u steeds melden aan de webmaster van de betrokken vtm-website.

1.7. Aansprakelijkheid van vtm
De informatie op vtm-website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. vtm streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan vtm hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

2. Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

U kunt vtm-websites vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze organisatie, programma's en diensten, bepaalde programma's beluisteren of bekijken... zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Alleen als u wilt deelnemen aan verkiezingen of wedstrijden, bepaalde diensten wilt ontvangen (zoals o.a. reservering van toegangskaarten, deelname aan programma's, inschrijving op nieuwsbrief, specifieke informatie...) of bepaalde diensten op onze website wilt gebruiken (zoals deelname aan discussie- en chatgroepen), moet u uw persoonsgegevens meedelen. Telkens als u persoonlijke informatie verstrekt, zal vtm ze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

2.1. vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens
De persoonlijke gegevens die vtm verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van vtm, die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden.

vtm geeft in de regel geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat vtm persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar hij mee samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt u uitdrukkelijk om uw toestemming gevraagd.

2.2. doel van verwerking
Bij wedstrijden, prijsvragen, spelletjes, stemmingen, acties: vtm verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Bij registratie om diensten te ontvangen (zoals toegang en deelname aan programma's, nieuwsbrieven, specifieke informatie...)
vtm verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden en u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om u te informeren over nieuwsfeiten, nieuwe diensten en evenementen van vtm. Als u zulke informatie niet wilt ontvangen, kunt u dat per e-mail of per brief melden aan de webmaster van de betrokken website (zie onderaan deze tekst). In de informatiemails die vtm u toestuurt, zal telkens een rubriek of een link opgenomen worden via welke u uw inschrijving kunt annuleren.

Bij registratie om bepaalde diensten te kunnen gebruiken op de website (zoals chat- en discussiegroepen, zoekertjes...). vtm verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om u te identificeren en eventueel met u in contact te kunnen treden. In alle gevallen kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruikt worden om u te informeren over nieuwsfeiten, nieuwe diensten en evenementen van vtm. Als u zulke informatie niet wilt ontvangen, kunt u dat per e-mail (VTMtext@VTM.be) of per brief (adres : zie verder) melden. In de informatiemails die vtm u toestuurt, zal telkens een rubriek of een link opgenomen worden via welke u uw inschrijving kunt annuleren.
Uw gegevens zullen ook worden overgemaakt aan Wegener DM N.V.(Researchdreef 65 te 1070 Brussel), een gespecialiseerde bedrijf in de inzameling en de verwerking van consumentengegevens, die ze kan overmaken aan andere bedrijven (waaronder commerciële partners, partners uit de charitatieve sector, uit het verenigingsleven of belangen- of opiniegroepen) zodat zij u gepersonnaliseerde aanbiedingen kunnen bezorgen. Als u zulke doorgave niet wenst, kunt u dat aan VTM per e-mail (VTMtext@VTM.be) of per brief (adres : zie verder) melden.
vtm kan ook uw persoonlijke gegevens door om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

2.3. Gebruik van uw e-mail adres of uw GSM-nummer om uw sms te kunnen toesturen
Uw e-mail adres en /of uw GSM nummer om u sms te kunnen toesturen zullen enkel gebruikt om u reclame toe te sturen mits uw expliciete toestemming.

2.3. toelating voor verwerking
Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u vtm uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Als vtm uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan organisaties of bedrijven waar hij mee samenwerkt, dan zal hij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich ertegen verzetten.

2.4. recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U kan uw gegevens opgenomen in het bestand van vtm, en eventueel in het bestand van Wegener DM, steeds raadplegen, verbeteren of laten schrappen door uw verzoek naar keuze, aan vtm (adres : zie verder ) dan wel aan Wegener DM (Researchdreef 65, 1070 Brussel) te richten.

2.5. gebruik van Cookies
Soms zal vtm-website gebruik maken van zogenaamde 'cookies', dit zijn kleine stukjes informatie die wij doorsturen en bewaren op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. Deze informatie wordt alleen maar gebruikt om uw identiteit te verifiëren zodat u niet bij elk bezoek aan de website uw gebruikersnaam en paswoord dient in te geven. U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u waarschuwt telkens als cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

Adres:
vtm
Medialaan 1,
1800 Vilvoorde

Tel. : 02/255.32.11
Fax : 02/255.51.41
HRB 501 308
BTW BE 432.306.234

Email: webmaster@vtm.be

I ADDENDUM :

Jouw gegevens worden opgenomen in ons bestand wanneer je jezelf opgeeft voor het bijwonen van een opname of het winnen van prijzen.
Bestandsverantwoordelijken:
VMMa
Medialaan 1
1800 Vilvoorde
en Sopres Belgium N.V.
Researchdreef 65
1070 Brussel

Het is steeds mogelijk om elk gegeven dat in dit bestand voorkomt m.b.t. u te raadplegen, te wijzigen of zelfs te schrappen. De VMMa kan ook jouw gegevens doorgeven aan derden die je interessante aanbiedingen van producten en diensten zullen doen.

Indien je dit niet wenst, stuur ons dan een brief of mail naar VTMtext@VTM.be.

Wet van 8 december 1992 zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998
Wanneer een gebruiker bij vtm meedoet aan een interactief gebeuren, geeft hij/zij gegevens door over zijn/haar privéleven (naam, adres, geslacht, taal, telefoonnummer, geboortedatum,e-mailadres). De gebruiker geeft aan of hij al dan niet wil dat deze gegevens verspreid of verkocht worden aan een derde instelling door middel van een "opt-out"button. Elke vtm-internaut kan zijn/haar persoonlijke gegevens ten allen tijde aanpassen indien nodig. vtm verspreidt nooit persoonlijke gegevens, behalve om zich te houden aan legale verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk juridisch bevel.

De persoonlijke gegevens die door de deelnemers aan vtm worden verstrekt, worden in het VMMa-bestand opgenomen en slechts gebruikt voor telecommunicatie, beheer en voorlichting aan de deelnemers in het kader van de handelsbetrekkingen tussen de deelnemers en VMMa. Op grond van de wetten ter bescherming van de privacy, met name de wet van 8 december 1992, hebben de deelnemers het recht om de gegevens die hen betreffen in te kijken en te verbeteren. Meer informatie over deze wet vind je op http://www.privacy.fgov.be

Alle klachten in verband met verkeerdelijk of illegaal gebruik van de site van vtm kunnen gemeld worden, ofwel schriftelijk naar vtm, Medialaan 1, 1800 Vilvoorde, of per e-mail naar webmaster@VTM.be. De gerechtelijke politie heeft een eigen website als nationaal contactpunt: http://www.gpj.be. Voor problemen inzake uw privacyrechten kunt u zich richten tot de Commissie voor de Bescherming van Persoonlijke Levenssfeer (www.privacy.fgov.be)