Wedstrijdreglement BRU

Wedstrijdreglement: Mijn Restaurant


Art. 1
De firma Spadel N.V. , ingeschreven in het handelsregister te Brussel en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1030 Brussel, Colonel Bourgstraat 103, organiseert een wedstrijd zonder aankoopverplichting. Deze wedstrijd loopt van 01/03/2010 tot 01/04/2010.

Art. 2
De communicatie van de wedstrijd loopt op de site www.vtm.be/mijn-restaurant.be, via een Tv-spot en dit in België.

Art. 3
De deelname aan deze wedstrijd staat vrij voor elke persoon die in België verblijft of een adres heeft in België, met uitzondering van de werknemers van Spadel, zijn aandeelhouders en zijn reclamebureau TBWA, alsook eenieder die meewerkte aan de opbouw van de huidige wedstrijd.

Art. 4
Om geldig te zijn, moeten de inschrijvingen online geregistreerd worden tussen 01/03/2010 om 9u en 01/04/2010 om middernacht. Bovendien moeten ze vergezeld zijn van een antwoord op de volgende vragen:
Welke groente zie je in de reclamespot van Bru: een wortel / een konijn /een appel
Hoeveel kijkers zullen (volgens CIM audimetrie) op donderdag 4 maart om 21u50 naar Mijn Restaurant kijken op VTM (deze vraag heeft betrekking op de aflevering die verschijnt in de week waarin ze gesteld wordt. Dit gedurende 5 weken)

Enkel de inschrijvingen met antwoord op de schiftingsvraag en op de informatievraag, aangevuld met de volledige gegevens van de deelnemer, zullen als geldig beschouwd worden.
De deelnemers kunnen verschillende keer stemmen.

Art. 5
De prijs van de wedstrijd is een maaltijd ter waarde van 125euro geldig voor 2 personen in een van de deelnemende restaurants. (Halle, Mechelen, Genk, Aalst, Nieuwpoort) (één maaltijd voor twee personen per restaurant). De keuze zal zonder onderling overleg aan de winnaars worden toegekend.
De  naam van de winnaar wordt elke week bekend gemaakt op de site www.vtm.be/mijn-restaurant. Begin april worden de winnaars gecontacteerd door de organisator betreffende het uur en de datum van de reservatie in het restaurant.

Art. 6
Bij het wekelijks aflopen van de wedstrijd: vrijdag 05/03/2010, vrijdag 12/03/2010, vrijdag 19/03/2010 en op vrijdag 02/04/2010, zullen de winnaars aangeduid worden uit alle personen die het correcte antwoord op de informatievraag gegeven hebben en waar het antwoord op de schiftingsvraag het correcte antwoord het dichtst benaderd. In geval van ex æquo op de schiftingsvraag, wint de snelste deelnemer. Dit alles gebeurd onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Men deelt slechts één prijs uit per gezin, wonend onder één dak.
De winnaars zullen via de site verwittigd worden en hun namen zullen weergegeven worden op de site. De winnaars worden de week erna op de hoogte gesteld via de site www.vtm.be/mijn-restaurant en per telefoon vanaf 5 april.

Art. 7
Een exemplaar van het reglement kan alleen via brief worden aangevraagd bij Spadel N.V. (wedstrijd Mijn Restaurant), op volgend adres Colonel Bourgstraat, 103 – 1030 Brussel. Elke aanvraag gebeurt schriftelijk met daarbij gevoegd een omslag met postzegel en met het adres van de bestemmeling. Op geen enkele andere vraag aangaande het spel zal worden geantwoord, noch mondeling, noch schriftelijk.

Art. 8
Door de deelname van de deelnemer aan de wedstrijd verklaart hij zich akkoord met alle punten van het reglement.

Art. 9
Algemeen wijzen de organisatoren elke verantwoordelijk af aangaande gebreken of problemen bij de deelname aan de wedstrijd en bij het gebruik van uitgegeven documenten.

Art. 10
De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor, indien de omstandigheden het vergen, de wedstrijd te verkorten, te verlengen, te wijzigen of te annuleren.

Art. 11
De gegevens van elke deelnemer zullen enkel met oog op de huidige actie door Spadel geregistreerd worden, behalve als de deelnemer zijn akkoord via het deelnemingsformulier gegeven heeft.

Art. 12
Conform de wet van 8/12/1992, kan de speler genieten van een recht tot toegang (database) en verbetering of annulatie van bepaalde gegevens aangaande hun persoon, en dit per post naar Spadel, Colonel Bourgstraat 103 te 1030 Bussel. Deze gegevens mogen absoluut niet geraadpleegd worden door personen die niet aan Spadel verbonden zijn.

Art. 13
Alle geschillen worden zonder mogelijke schadeclaim behandeld door gerechtsdeurwaarder te Elsene Meester Philippe Mormal.

Art. 14
De rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd in geval van juridische actie.