Votingreglement Mijn Pop-uprestaurant 2017!

Mijn Pop-uprestaurant 2017 - Reglement Voting

Artikel 1: Voorwerp van het reglement

 1. Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de voting die MEDIALAAN NV, met adres te 1800 Vilvoorde, Medialaan 1 (hierna “MEDIALAAN” genoemd), organiseert met betrekking tot het programma Mijn Pop-uprestaurant (hierna “Voting”).

 2. MEDIALAAN organiseert deze Voting als volgt: de eerste voting start op 2/3/2017 op het einde van aflevering 10 door aankondiging van Evi Hanssen en loopt tot 03/03/2017 om 21u30. De volgende votingmomenten zullen op www.vtm.be aangevuld worden van zodra beschikbaar.

 3. Het algemene verloop van de Voting staat onder toezicht van het deurwaarderskantoor L. Engels - R. Deceuster.

 4. Het origineel van het reglement berust ter studie in het deurwaarderskantoor L. Engels – R. Deceuster en is daar schriftelijk opvraagbaar.

Artikel 2: Uitsluiting van deelname

Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen.

Minderjarigen mogen aan een Voting deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt aan de Voting, geeft hij/zij aan MEDIALAAN te kennen, een dergelijke toestemming verkregen te hebben. MEDIALAAN houdt zich evenwel het recht voor om op elk moment het bewijs van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de Voting uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door MEDIALAAN opgelegde redelijke termijn dergelijk bewijs kan overmaken.

Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen.

MEDIALAAN kan te allen tijde een persoon van deelname aan de Voting uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de Voting.

Artikel 3: Verloop van de Voting

Er zullen verschillende stemrondes worden georganiseerd.Tijdens de periode aangekondigd door de host van het programma kan de kijker haar/zijn stem uitbrengen voor haar/zijn favoriete restaurant. Geldig stemmen kan via de site www.vtm.be of de vtm-app en dat is gratis. Geldig stemmen kan ook via sms, naar het nummer 6677 en bedraagt 0,75 euro per sms.

Artikel 4: Deelname

 1. Elke natuurlijke persoon woonachtig in België is gerechtigd tot deelname aan de Voting door het uitbrengen van een stem om haar/zijn favoriete restaurant  te selecteren. 

 2. Om geldig deel te nemen dient de deelnemer:
  in te loggen met haar/zijn persoonlijke VTM account en zich te registreren met mailadres of facebook om vervolgens een stem uit te brengen via:

  www.vtm.be
  OF

  via de vtm-app.
  OF
  een sms te sturen naar het nummer 6677. 

  Elk genomineerd duo wordt weergegeven door de naam van hun restaurant. De periode voor de Voting zal uitdrukkelijk worden gecommuniceerd door de host tijdens de uitzendingen van het programma en de votingtrailers. Stemmen buiten deze periode worden in het geval het een stem per sms zou zijn wel aangerekend maar niet meer in aanmerking genomen om het winnende duo te bepalen. Ook stemmen buiten deze periode via vernoemde website of app worden niet meer in aanmerking genomen. MEDIALAAN kan geenszins hiervoor aansprakelijk worden gesteld. 

 3. In geval het programma zou heruitgezonden worden, zal dit duidelijk gecommuniceerd worden en kan er in ieder geval niet meer geldig gestemd worden. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen om het winnende duo te bepalen. MEDIALAAN kan geenszins hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

 4. MEDIALAAN kan naar eigen goeddunken en zonder mogelijkheid tot betwisting de hierboven vermelde data wijzigen. Deze wijzigingen zullen te gepasten tijde door MEDIALAAN worden medegedeeld.

 5. Iedere Deelnemer kan via sms of via VTM app/website per genomineerd duo/restaurant en per account slechts één geldige stem uitbrengen. Indien de Deelnemer meerdere stemmen uitbrengt via sms, of via de VTM app/website, dan worden deze aan de Deelnemer aangerekend, maar zijn zij niet geldig. 

 6. De selectie gebeurt, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 5.3. van dit reglement, op de volgende wijze:

§ Tijdens de voorrondes  worden telkens 2 duo’s/restaurants genomineerd waarvoor de Deelnemers kunnen stemmen door een geldige stem op de wijze en via de kanalen omschreven in dit reglement.

§ Tijdens de finale wordt het winnende duo/restaurant gekozen door de Deelnemers, door een geldige stemming op de wijze en via de kanalen omschreven in dit reglement.

Artikel 5: Algemene bepalingen

5.1.  MEDIALAAN is enkel aansprakelijk voor rechtstreekse schade die voortvloeit uit een haar toerekenbare zware fout, bedrog of lichamelijke schade, alsook elke andere grond van aansprakelijkheid die zij wettelijk niet kan uitsluiten.

5.2. MEDIALAAN kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van de MEDIALAAN ligt, de duur van de Voting wordt veranderd of indien de Voting wordt aangepast of simpelweg geannuleerd. Evenzo kan MEDIALAAN niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk,...).

5.3. In geval van overmacht, enig technisch defect of enig probleem, van welke aard of oorsprong ook, waardoor enig (geldig) stemkanaal verstoord of uitgeschakeld wordt, zal de Gerechtsdeurwaarder nagaan of de binnengekomen stemmen representatief zijn:

a) indien de Gerechtsdeurwaarder oordeelt dat de binnengekomen stemmen representatief zijn, dan is deze uitslag geldig en definitief. Tijdens de voorrondes betekent dit telkens dat de binnengekomen stemmen bepalen welk duo door mag naar de volgende ronde/finale.

Tijdens de finale betekent dit dat de binnengekomen stemmen bepalen wie het winnende duo/restaurant is.

b) indien de Gerechtsdeurwaarder oordeelt dat de binnengekomen stemmen niet-representatief zijn, dan zal ten uitzonderlijke titel het oordeel van de jury beslissend zijn. De jury zal daartoe bij elke ronde en voor de finale vooraf haar unanieme beslissing in een gesloten omslag aan de gerechtsdeurwaarder bezorgen.

5.4.  Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege MEDIALAAN.

5.5.  Elke Deelnemer erkent dat MEDIALAAN gerechtigd is zijn/haar persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, emailadres…) die door de Deelnemer aan MEDIALAAN verstrekt zijn of die MEDIALAAN in het kader van de Voting verzamelt van de Deelnemer, te verwerken met het oog op de uitvoering van dit reglement, en, indien van toepassing (indien de Deelnemer een MEDIALAAN-account heeft), conform het Privacy –en Cookiebeleid van de  MEDIALAAN Groep.

5.6. Elke Deelnemer aan de Voting, verbindt er zich toe, zich te onthouden van negatieve publieke communicatie met betrekking tot de Voting,  de organisatoren of het Programma in het algemeen.

5.7.  Elke Deelnemer erkent dat zijn/haar loutere deelname aan de Voting de aanvaarding van dit reglement betekent.

5.8.  De Deelnemer erkent dat er over het reglement, de organisatie en/of bindende en onherroepelijke uitslag van de Voting géén correspondentie wordt gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken) en dat alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de Voting gelden als onderdeel van dit reglement.

5.9.  Elke Deelnemer erkent dat MEDIALAAN naar eigen goeddunken en zonder mogelijkheid tot betwisting de hierboven vermelde, niet-substantiële, bepalingen kan wijzigen. Deze wijzigingen zullen te gepasten tijde door MEDIALAAN worden medegedeeld.