Wedstrijdreglement Prijzenslag

Specifiek wedstrijdreglement PRIJZENSLAG (MBGAS02AFL07): 

1. Organisatie van de wedstrijd Dit reglement legt de specifieke deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op PRIJZENSLAG (MBGAS02AFL07) (hierna genoemd ‘wedstrijd’) die DPG Media nv, met maatschappelijk adres te 2018 Antwerpen, Mediaplein 1, (mede) organiseert. 

Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd. 

2. Periode De wedstrijd vangt aan op 24/11/2019 +/- 19u55 (afhankelijk van duur van het programma), en loopt af op 27/11/2019, 12u00.

3. Wie kan deelnemen? Een wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon woonachtig in België en minimum 18 jaar oud met uitzondering van: - de personeelsleden en de bestuurders van DPG Media en haar gelieerde vennootschappen, - elke persoon die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt, - de gezinsleden en de familieleden tot in de derde graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen. 

Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen met voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent). Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. DPG Media houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door DPG Media opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken. 

Deelname aan een wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting. 

Indien een deelnemingsformulier dient ingevuld te worden, worden alleen volledig ingevulde deelnemingsformulieren die voor het einde van de wedstrijd ontvangen worden in aanmerking genomen. Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen. Per deelnemer kan maximum één prijs per maand gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door de DPG Media, is dan ook voor een termijn van zes maanden na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door DPG Media. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden. DPG Media kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door DPG Media voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd. 

4. Verloop van de wedstrijd Vanaf 24/11/2019 +/- 19u55 (afhankelijk van duur van het programma), en loopt af op 27/11/2019, 12u00. 

In de uitzending van Make Belgium Great Again Extra zien en horen kijkers de oproep van Frances. “Het is de laatste uitzending van het seizoen, we hebben onze kasten nog eens leeggemaakt.. En wat prijzen verzameld.” Je ziet een opsomming van mogelijke GREAT-gadgets, nl.  De “Middenvak is kak”-geurhanger, de “Nie Belle”-geurhanger, de GREAT-totebag, de MORE-totebag en groeikaartjes van GREAT waar bloemetjes uitkomen. De opdracht is de volgende: “Stuur WAT je wil winnen en WAAROM naar makebelgiumgreatagain@vtm.be”. De leukste inzendingen worden geselecteerd door de programmamakers. 

5. Prijzen

De prijzen bestaan uit: 

  • “Middenvak is kak”-geurhanger

  • “Nie Belle”-geurhanger

  • de GREAT-totebag

  • de MORE-totebag

  • groeikaartjes van GREAT waar bloemetjes uitkomen.

Elke winnaar kan één prijs kiezen en winnen. Geen meerdere. De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht door DPG MEDIA via de kanalen waarmee ze hebben deelgenomen. 

Deze prijs kan niet ingeruild, overgedragen of te koop aangeboden worden. 

DPG Media maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. DPG Media kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. 

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. 

Indien een prijs verstuurd wordt, kan DPG Media niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of een vertraging in ontvangst. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd kan DPG Media eveneens niet worden aansprakelijk gesteld voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar. 

6. Algemeen 

Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname het algemene wedstrijdreglement en het eventueel specifieke wedstrijdreglement aanvaard te hebben. 

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Uitslagen en beslissingen van DPG Media en de eventuele 

wedstrijdjury kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal. 

De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt de wedstrijd en de organisatoren. 

DPG Media kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van DPG Media ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. Evenzo kan DPG Media niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, ...) of een probleem bij de postdiensten (vertraging, staking, beschadiging of verlies) waardoor niet kan worden deelgenomen. 

De winnaars van de wedstrijd verlenen DPG Media de toestemming om, zonder dat deze laatsten daartoe enige vergoeding verschuldigd zijn, foto's en video’s van hen en/of hun winnende antwoorden te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van DPG Media. 

De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, opdat DPG Media de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig het Privacy- en cookiebeleid van DPG Media. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://www.dpgmedia.be/nl/privacy

Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator. 

DPG Media kan dit Reglement steeds aanpassen. De oude versie blijft dan enkel gelden voor de op dat moment lopende wedstrijden. 

Bij eventuele geschillen in het kader van wedstrijden van DPG Media zijn enkel de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel bevoegd. 

Facebook ondersteunt of voert geen promotie rond deze wedstrijd en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele problemen.