Wedstrijdreglement Bijenhotel

Specifiek wedstrijdreglement BIJENHOTELS (MBGAS02AFL02):

1. Organisatie van de wedstrijd

Dit reglement legt de specifieke deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op  DE BIJENHOTELS (MBGAS02AFL02) (hierna genoemd ‘wedstrijd’) die DPG Media nv, met maatschappelijk adres te 2018 Antwerpen, Mediaplein 1, (mede) organiseert.

Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd.

2. Periode

De wedstrijd vangt aan op 20/10/2019 19u55, en loopt af op 25/10/2019, 11u59.

3. Wie kan deelnemen?

Een wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon woonachtig in België en minimum 18 jaar oud met uitzondering van:

  • de personeelsleden en de bestuurders van DPG Media en haar gelieerde vennootschappen,
  • elke persoon die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt,
  • de gezinsleden en de familieleden tot in de derde graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen.

Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen met voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent). Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. DPG Media houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door DPG Media opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken. 

Deelname aan een wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting.

Indien een deelnemingsformulier dient ingevuld te worden, worden alleen volledig ingevulde deelnemingsformulieren die voor het einde van de wedstrijd ontvangen worden in aanmerking genomen.

Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen.

Per deelnemer kan maximum één prijs per maand gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door de DPG Media, is dan ook voor een termijn van zes maanden na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door DPG Media. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

DPG Media kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door DPG Media voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd. 

4. Verloop van de wedstrijd

Vanaf 20/10/2019 19u55, tot en met 25/10/2019, 11u59 krijgen de kijkers de kans om een foto of filmpje door te sturen van hun actie die bijdraagt aan de biodiversiteit en het redden van de bijen[AC1] .

Dit kan gaan van het planten van bloemen, de aanmaak van een geveltuintje, het bereiden van voedsel voor de insecten, … - elke handeling die bijdraagt aan het redden van de bij maakt een kans. De foto’s of filmpjes kunnen en mogen verstuurd worden via de verschillende sociale media of het emailadres van het programma.

Nl.:

Instagram: makebelgiumgreatagain

Facebook: makebelgiumgreatagain

makebelgiumgreatagain@vtm.be

De programmamakers kiezen op 25/10/2019 om 12u de winnaars uit[AC2] . Deze winnaars winnen een bijenhotel. Er worden 50 bijenhotels weggegeven. De volgens de programmamakers meest unieke, opvallende foto of filmpje maakt ook kans op een bezoek van de tv-ploeg op zaterdag 26/10/2019.  Dit wordt op voorhand gevraagd en besproken met de betrokkenen, en kan uiteraard ook ten alle tijden geweigerd worden. De opname van dit bezoek kan in de derde uitzending van Make Belgium Great Again (op 27/10/2019) kort getoond worden. 

5. Prijzen

De prijs bestaat uit een bijenhotel met een waarde van €24,95. Er zijn 50 bijenhotels beschikbaar. 

Met betrekking tot het bijenhotel zijn de  (verkoops)voorwaarden van AVEVE van toepassing  (info@aveve.be)

De 50 winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht door DPG Media via het mailadres of kanaal waarmee ze hun inzending bezorgden.

Deze prijs kan niet ingeruild, overgedragen of te koop aangeboden worden.

DPG Media maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. DPG Media kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

Indien een prijs verstuurd wordt, kan DPG Media niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of een vertraging in ontvangst. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd kan DPG Media eveneens niet worden aansprakelijk gesteld voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar[AC3] .

6. Algemeen 

Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname het algemene wedstrijdreglement en het eventueel specifieke wedstrijdreglement aanvaard te hebben.

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Uitslagen en beslissingen van DPG Media en de eventuele wedstrijdjury kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt de wedstrijd en de organisatoren.

DPG Media kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van DPG Media ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. Evenzo kan DPG Media niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, ...) of een probleem bij de postdiensten (vertraging, staking, beschadiging of verlies) waardoor niet kan worden deelgenomen.

De winnaars van de wedstrijd verlenen DPG Media de toestemming om, zonder dat deze laatsten daartoe enige vergoeding verschuldigd zijn, foto's van hen en/of hun winnende antwoorden te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van DPG Media.

De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, opdat DPG Media de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig het Privacy- en cookiebeleid van DPG Media. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://www.dpgmedia.be/nl/privacy.

Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.

DPG Media kan dit Reglement steeds aanpassen. De oude versie blijft dan enkel gelden voor de op dat moment lopende wedstrijden.

Bij eventuele geschillen in het kader van wedstrijden van DPG Media zijn enkel de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel bevoegd.

Facebook ondersteunt of voert geen promotie rond deze wedstrijd en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele problemen.