Wedstrijdreglement: Familie-moordspel

Wedstrijd VTM : Maak kans op één van de weekprijzen van het Familie-moordspel

 

1. Organisatie van de wedstrijd

Dit reglement legt de deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd die MEDIALAAN (VTM, VTMKZOOM, Q2, Qmusic), met adres te 1800 Vilvoorde, Medialaan 1, (mede) organiseert.

2.Periode

De wedstrijd, aangekondigd via VTM, online en Qmusic, loopt van vrijdag 23 september 2016, 8u30 tot en met vrijdag 18 november 2016, 23u59  via de gratis VTM-app. Voor meer details verwijzen we naar punt 4 – Verloop van de wedstrijd.

3. Wie kan deelnemen?

Een wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon woonachtig in België, met uitzondering van:

·         de personeelsleden en de bestuurders van MEDIALAAN en haar gelieerde vennootschappen,

·         elke persoon die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt,

·         de gezinsleden en de familieleden tot in de derde graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen.

Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. MEDIALAAN houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door MEDIALAAN opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken

Deelname aan een wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting.

Indien een deelnemingsformulier dient ingevuld te worden, worden alleen volledig ingevulde deelnemingsformulieren die voor het einde van de wedstrijd ontvangen worden in aanmerking genomen.

Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen.

Per deelnemer kan gedurende de looptijd van deze wedstrijd maximum één prijs gewonnen worden.

Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door MEDIALAAN, is voor een termijn van één maand na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door MEDIALAAN.

Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

MEDIALAAN kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door MEDIALAAN voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.  

4. Verloop van de wedstrijd

Deelnemen kan in het Familie-moordspel binnen de VTM-app. Daar dien je eerst en vooral de specifieke weekvraag en schiftingsvraag te beantwoorden, vervolgens te bevestigen en het invulformulier te vervolledigen. Een deelname is slechts geldig wanneer het volledige wedstrijdformulier werd ingevuld. De geldige deelname met een correct antwoord op de weekvraag en de schiftingsvraag, of deze het dichtst benaderde, komt in aanmerking voor het winnen van een prijs.

In geval van een ex aequo wordt tot winnaar aangeduid de deelnemer die het snelst de weekvraag en de schiftingsvraag correct beantwoordde en/of de schiftingsvraag het dichtst benaderde.

De wedstrijd loopt wekelijks van vrijdag om 20.45 tot de vrijdag daarop volgend om 20.45 en bestaat erin dat per week een vraag wordt gesteld en er per week een prijs gewonnen kan worden. Het weekschema luidt als volgt:

WEEK 1: Vrijdag 30 september 2016 t.e.m. vrijdag 7 oktober 2016

WEEK 2: Vrijdag 7 oktober 2016 t.e.m. vrijdag 14 oktober 2016

WEEK 3: Vrijdag 14 oktober 2016 t.e.m. vrijdag 21 oktober 2016

WEEK 4: Vrijdag 21 oktober 2016 t.e.m. vrijdag 28 oktober 2016

WEEK 5: Vrijdag 28 oktober 2016 t.e.m. vrijdag 4 november 2016

WEEK 6: Vrijdag 4 november 2016 t.e.m. vrijdag 11 november 2016

WEEK 7: Vrijdag 11 november 2016 t.e.m. vrijdag 18 november 2016

De winnaars worden dan telkens de week die er op volgt door MEDIALAAN persoonlijk op de hoogte gebracht via het e-mailadres dat zij hebben ingevuld in het wedstrijdformulier.

5. Prijzen

MEDIALAAN maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. MEDIALAAN kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. De prijzen voor deze specifieke wedstrijden zijn de volgende:

WEEK 1: Reischeque van Jetair t.w.v. 2000 euro. Deze cheque is een jaar geldig ingaand van 14 november 2016.

WEEK 2: Een tablet twv van 600,00 euro of een multimedia cheque bij Molecule twv 600,00 euro

WEEK 3: Een flatscreen twv van 600,00 euro of een multimedia cheque bij Molecule twv 600,00 euro

WEEK 4: Een laptop ter waarde van 800,00 euro of een multimedia cheque bij Molecule twv 800,00 euro

WEEK 5: Meet en Great met Clouseau voor 2 personen tijdens hun concertreeks ‘Clouseau Danst’ in het sportpaleis te Antwerpen eind 2016. De exacte datum is nog nader te bepalen.

WEEK 6: Een jaar gratis naar kinepolis (met een maximum van 48 tickets)

WEEK 7: Een hele dag achter de schermen bij opname van Familie voor 2 personen

Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar is dus niet overdraagbaar.De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de prijs zijn deze van resp. Jetair, Molecule of Kinepolis. Deze algemene voorwaarden zijn terug te vinden op de respectievelijke websites.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld of te koop aangeboden worden (vb. via social media). Eventueel bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar.

Indien een prijs verstuurd wordt, kan MEDIALAAN niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of een vertraging in ontvangst. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd kan MEDIALAAN eveneens niet worden aansprakelijk gesteld voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar.

Indien de gewonnen prijs bestaat uit vrijkaarten voor concert, film of evenement, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

6. Algemeen

Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname het wedstrijdreglement aanvaard te hebben.

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Uitslagen en beslissingen van MEDIALAAN en de eventuele wedstrijdjury kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie m.b.t. de wedstrijd en de organisatoren.

MEDIALAAN kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van de MEDIALAAN ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. Evenzo kan MEDIALAAN niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …)

De winnaars van de wedstrijd verlenen MEDIALAAN de toestemming om, zonder dat deze laatsten daartoe enige vergoeding verschuldigd zijn, foto’s van hen en/of hun winnende antwoorden te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van de MEDIALAAN.

Elke deelnemer geeft MEDIALAAN door deelname de toestemming zijn/haar persoonsgegevens te verwerken in haar databank zodat MEDIALAAN de deelnemer kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd en de producten en diensten van MEDIALAAN. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De deelnemer kan zich via een schriftelijk verzoek met als bijlage een kopie van de identiteitskaart aan MEDIALAAN kosteloos verzetten tegen het verwerken van zijn gegevens.

Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator

 

MEDIALAAN kan te allen tijde de deelnemingsvoorwaarden aanpassen. De oude deelnemingsvoorwaarden blijven dan wel gelden voor de op dat moment lopende wedstrijden.