Gebruiksregels

Wij zijn blij dat je op een zoekertje wil reageren. We adviseren je om nog even onze Bijzondere Gebruiksregels door te nemen.

Deze website wordt beheerd door de Vlaamse Media Maatschappij NV, met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 1 (“VMMa”)

Het nieuwe programma ‘de Stip’ biedt je de unieke kans om op televisie aandacht te krijgen voor een vraag of aanbod, een leuk verzoek of een probleem. Door een oproep via 'de Stip' bereikt een zoekertje onmiddellijk een groot publiek.

Uiteraard kunnen niet alle oproepen op televisie worden vertoond. Daarom vertonen we de zoekertjes ook op deze website.

Hieronder vindt u de Bijzondere Gebruiksregels die betrekking hebben op het consulteren en reageren op de zoekertjes die op deze website worden geplaatst.

De regels die u vindt onder onze Internet Beleidsverklaring blijven echter ook van toepassing op het consulteren en reageren op de zoekertjes. Indien er toch een tegenstrijdigheid zou zijn tussen de Bijzondere Gebruiksregels en de Internet Beleidsverklaring, zullen wat de zoekertjes betreft de Bijzondere Gebruiksregels voorrang hebben.

Door het consulteren van of het reageren op deze zoekertjes, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de Internet Beleidsverklaring en de Bijzondere Gebruiksregels. We raden u daarom aan deze Internet Beleidsverklaring en Bijzondere Gebruiksregels aandachtig door te nemen.

Bijzondere Gebruiksregels

Consulteren van de zoekertjes

U stemt er mee in dat de persoon die in het filmpje het zoekertje plaatst, zelf exclusief verantwoordelijk is voor alle aangeboden informatie (beschrijving, kenmerken, …) die hij meedeelt.

VMMa geeft geen enkele garantie met betrekking tot de betrouwbaarheid, volledigheid, correctheid of wettigheid van de zoekertjes die op de website staan.

VMMa is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van de zoekertjes die op de website staan. U gaat ermee akkoord dat u persoonlijk het gebruik van iedere informatie dient te evalueren en dat u alle risico draagt voor het gebruik van deze informatie.

 VMMa heeft wel  het recht zoekertjes te verwijderen indien deze de toepasselijke regels schenden.

Transacties en interacties met personen die zoekertjes plaatsen en andere gebruikers

VMMa is geen betrokken partij bij mogelijke overeenkomsten of andere transacties en interacties die naar aanleiding van het programma worden gesloten/plaatsvinden.

Indien u bepaalde afspraken of ontmoetingen regelt met de personen die de zoekertjes hebben geplaatst of met andere gebruikers van de site, gebeurt dit onder uw eigen verantwoordelijkheid en dient u zelf de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen.

Reacties op de website en op het invulformulier

U mag enkel geoorloofde, persoonlijke en niet-commerciële berichten en informatie posten op de website en op het invulformulier.

U stemt ermee in geen beledigende, obscene, vulgaire, lasterlijke, bedreigende, seksuele, publicitaire berichten te posten, noch enig ander bericht dat strijdig zou zijn met de toepasselijke wetgeving.

U verbindt er zich toe geen berichten of bestanden te publiceren die een inbreuk vormen op enig intellectueel eigendomsrecht, tenzij u zelf de rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie ervan op de website. In ieder geval vrijwaart u VMMa tegen alle aanspraken van derden.

U verbindt zich ertoe geen berichten te posten die verband houden met het gebruik van frauduleuze, illegale of vervalste inhoud.

De bestanden of berichten die u verstuurt mogen geen virussen bevatten, geen technische mankementen vertonen en de werking van computers, servers en dergelijke niet schaden.

VMMa kan zonder voorafgaande verwittiging of motivering onrechtmatige berichten of informatie die niet aan bovengenoemde voorwaarden voldoen van haar website verwijderen. Om dezelfde reden kan VMMa de gebruiker die zich niet aan de regels hield, de toegang tot de website ontzeggen.

Persoonsgegevens

U stemt ermee in dat alle informatie die u op het invulformulier invult, door VMMa zal worden verwerkt om voor een optimale dienstverlening te kunnen zorgen. Zo zullen de gegevens van het invulformulier aan de producent van het programma De Stip (Tévé Company BVBA, Stationlei 74 te 1800 Vilvoorde) worden bezorgd en zal dit door de producent worden doorgegeven aan de personen die het zoekertje hebben geplaatst. U stemt toe in deze doorgifte.

Indien VMMa de gegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken, zal dit uitdrukkelijk op het invulformulier vermeld staan.

Enkel de gegevens waarnaast een sterretje staat zijn verplicht in te vullen, aangezien deze toestaan met u in contact te treden. 

Indien u in uw reacties op de site bepaalde persoonsgegevens vermeldt, stemt u er door het posten van deze persoonsgegevens mee in dat deze persoonsgegevens op de website verschijnen, ook al betreft het gevoelige persoonsgegevens.

U hebt recht tot toegang en verbetering van uw persoonsgegevens. U kan hiervoor contact opnemen met VMMa op het hierboven vermelde adres.

Aansprakelijkheid

Het programma en de site laten toe dat er over allerlei zaken wordt gecommuniceerd en oproepen worden gedaan. Mogelijk zullen er via de zoekertjes ook zaken te koop worden aangeboden of zullen andere vormen van transactie worden voorgesteld.

U kunt VMMa niet verantwoordelijk stellen voor de inhoud die personen in de zoekertjes meedelen, voor wat deze personen wel of niet doen, voor de objecten die ze aanbieden of voor de voorstellen die ze doen. VMMa is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat naar aanleiding van het consulteren van of reageren op een zoekertje.

De site laat wel toe dat op de zoekertjes wordt gereageerd en er kan ook worden gereageerd via een invulformulier. VMMa en de producent zullen ernaar streven om uw reactie tot bij de juiste personen te brengen, maar geeft hiervoor geen enkele garantie.

De rol van VMMa en de producent is beperkt tot het doorgeven van de informatie. VMMa noch de producent is echter betrokken bij de eigenlijke transactie die naar aanleiding van het zoekertje wordt aangegaan. Wij hebben geen controle over en stellen ons niet garant voor de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van de aangeboden objecten of voorstellen, noch voor de echtheid of nauwkeurigheid van aanbiedingen, de vraag of een persoon in de mogelijkheid is om objecten te verkopen of op een andere wijze te verhandelen of bepaalde voorstellen te realiseren, of de mogelijkheid van kopers of afnemers om voor objecten te betalen. Ook kunnen wij niet garanderen dat een persoon een transactie daadwerkelijk zal voltooien. VMMa noch de producent is betrokken partij bij mogelijke overeenkomsten die naar aanleiding van het programma worden gesloten.

Alle reacties die op deze website worden gepost, geven uitsluitend het standpunt of de opinie weer van hun respectieve schrijvers. Bijgevolg kan VMMa niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de activiteiten op deze website.

VMMa heeft wel maatregelen getroffen om in geval van een klacht de eventuele onwettige informatie tijdelijk of definitief te verwijderen of de toegang tot deze informatie onmogelijk te maken. Alle klachten in verband met onwettige informatie kunnen gemeld worden, ofwel schriftelijk naar VMMa, Medialaan 1, 1800 Vilvoorde, of per e-mail naar webmaster@vtm.be.

VMMa kan niet garanderen dat de website te allen tijde zonder beperkingen, storingen of virusvrij zal functioneren. VMMa sluit – voor zover als wettelijk mogelijk – alle expliciete of impliciete garanties uit. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade of gevolgschade die voortvloeit uit of die verband houdt met het gebruik van de website.

Vrijwaring

Wanneer u een vordering of aanspraak hebt op of een geschil hebt met de personen die een zoekertje in het programma hebben geplaatst of met een of meer gebruikers van deze site , verbindt u zich ertoe verklaart en garandeert u uw aanspraak, vordering of geschil onafhankelijk te beslechten, zonder verhaal op VMMa of de producent. U verbindt er zich tevens toe VMMa en de producent te vrijwaren en schadeloos te stellen voor en tegen alle verliezen, aansprakelijkheid, schade en kosten van welke aard ook die verband houden met een dergelijke aanspraak, vordering of geschil of die te wijten zijn aan of voortvloeien uit een schending van de Bijzondere Gebruiksregels of de Internet Beleidsverklaring.

Wijziging

VMMa heeft het recht om deze Bijzondere Gebruiksregels op ieder moment te wijzigen en we zullen je daar –indien mogelijk- van op de hoogte houden. Het is echter aan te bevelen om zelf regelmatig de voorwaarden na te kijken op wijzigingen.

Meer video's van De Stip