Veelgestelde vragen

26/03/2012 - 11:35

Heb je een vraag over de onderzoeksmethode? Wil je de techniesche fiches van de onderzoeken bekijken? Hier vind je alle informatie terug.

Technische fiches onderzoeken:

Alcohol en autorijden

Orgaandonatie

Liefde in tijden van Facebook

Fraude in de transportsector

Gsm-straling

De Grote Overspelenquête

Overspel bij Vlamingen

Geweld op school

Rookverbod

Eigen dokter

1. Hoe gebeurden de iVOX-onderzoeken voor het programma Cijfers Liegen Niet?

 In het kader van het programma Cijfers Liegen Niet heeft iVOX online onderzoek uitgevoerd. Naargelang de wervingsmethode kunnen we drie soorten onderzoek onderscheiden: 

• Panelonderzoek op basis van het iVOX panel
• Onderzoek op basis van externe e-mailadressen
• Onderzoek met werving via media

2. Hoe gebeurt een panelonderzoek?

iVOX maakt bij dit soort onderzoek gebruik van het iVOX panel, een online vrijwillig onderzoekspanel. Zo’n panel bestaat uit een heel grote groep personen, in het geval van iVOX meer dan 100.000, die zich via oproep bereid hebben verklaard om via het internet mee te werken aan verschillende onderzoeken. Voor elk panelonderzoek zal iVOX zelf een steekproef trekken uit het panel rekening houdend met de doelpopulatie die het onderzoek voor ogen heeft. Op deze wijze wordt, in hoge mate, vermeden dat er vertekening ontstaat door zelfselectie bij respondenten.

3. Hoe gebeurt een onderzoek met externe e-mailadressen?

Voor sommige onderzoeken is de doelpopulatie zo klein dat bevraging op basis van een onderzoekspanel niet mogelijk is. In dit geval kan gebruik gemaakt worden van specifieke e-mail-adressenbestanden (van iVOX of derde partijen) om de gewenste doelpopulatie te bevragen. Voor dit soort onderzoeken is het moeilijker om de representativiteit te garanderen. In de mate van het mogelijke wordt de steekproef herwogen zodat ze de onderzoekspopulatie maximaal weerspiegelt.

4. Hoe gebeurt een onderzoek met werving via andere media?

Als de doelpopulatie zo klein is dat bevraging op basis van een onderzoekspanel niet mogelijk is, kunnen 1 of meerdere specifieke mediakanalen gebruikt worden om respondenten te werven. Voor een onderzoek bij mensen die geadopteerd zijn, kan men bijvoorbeeld gebruik maken deze methode en via websites, nieuwsbrieven en facebookpagina’s van adoptie-instanties mensen die geadopteerd zijn oproepen om aan de enquête deel te nemen. Voor dit soort onderzoeken is het moeilijker om de representativiteit te garanderen. In de mate van het mogelijke wordt de steekproef herwogen zodat ze de onderzoekspopulatie maximaal weerspiegelt.

Deze wervingsmethode kan echter ook gebruikt worden om interesse bij en interactie met een bepaalde bevolkingsgroep op te wekken. Bij dit soort onderzoek is het niet de bedoeling om een representatief beeld van de bevolking te krijgen. In het kader van het programma Cijfers Liegen Niet worden vb. mensen via allerlei media (oproep via een televisieprogramma, bannering op websites,…) opgeroepen om aan een enquête deel te nemen met als doel de interesse in het programma te stimuleren (en dus niet om een beeld van de doorsnee Vlaming te krijgen!).

5. Wat doet iVOX om een goede kwaliteit van de resultaten te garanderen?

iVOX definieert datakwaliteit door zichzelf een aantal vragen te stellen:
• Is de data representatief?
• Is de data volledig?
• Is de data consistent?
• Is de data nauwkeurig?

Als lid van Febelmar waakt iVOX dan ook bij elke stap in het onderzoeksproces over een correcte toepassing van de deontologische en methodologische regels. Voor elk onderzoek dat gebruikt wordt tijdens het programma “Cijfers liegen niet” kan een technische fiche terug gevonden worden op de site van VTM.

6. Wat zijn de zwaktes van online onderzoek?

De perfecte bevragingsmethode bestaat niet: elke bevraging heeft zijn voor- en nadelen, waarbij rekening gehouden moet worden bij de interpretatie van de onderzoeksresultaten.

Online onderzoek heeft twee grote nadelen. Ten eerste is er het probleem van onderdekking. Hiermee wordt bedoeld dat een deel van de populatie niet bereikt wordt. Inderdaad, mensen die geen internet hebben kunnen in online onderzoek niet aan bod komen. Dit probleem wordt kleiner en kleiner naarmate de internetpenetratie (het percentage van de bevolking dat toegang heeft tot het internet) groter wordt. Bovendien is er voor een aantal thema’s nauwelijks een verschil te merken tussen personen met en personen zonder internet toegang.

Het tweede probleem is zelfselectie. De meeste online onderzoeken gebeuren niet op basis van toevallig geselecteerde respondenten: mensen kiezen zelf om deel te nemen. Het is wel van groot belang om te weten dat bij panelonderzoek die zelfselectie alleen gebeurt op het moment dat een respondent zich kandidaat stelt om in een panel te zetelen. Voor de individuele panelonderzoeken zal iVOX zelf een toevalssteekproef trekken uit haar panel. Bovendien is het iVOX panel heel groot (meer dan 100.000 personen), waardoor het probleem van zelfselectie per individueel onderzoek voor een groot gedeelte wordt weggewerkt.

7. Wat zijn de sterktes van online onderzoek?

Één van de sterktes van online onderzoek is dat er geen beïnvloeding van de interviewer mogelijk is. Respondenten vullen zonder interviewer een enquête in en kunnen dus niet door een interviewer beïnvloed worden.

Een tweede voordeel van de afwezigheid van een interviewer is dat respondenten minder sociaal wenselijke (en dus eerlijker) antwoorden geven, zeker als er eerder gevoelige onderwerpen (zoals bv. vreemdgaan) aan bod komen. Doordat de respondent zelf zijn/haar antwoorden invult, worden bij online onderzoek fouten bij het overtypen of inlezen van antwoorden vermeden.

De respondent kan bovendien zelf het tijdstip bepalen om aan het onderzoek deel te nemen. Hierdoor bieden we meer mogelijkheden aan mensen om deel te nemen aan een onderzoek, wat de representativiteit van het onderzoek ten goede komt.

8. Is er wetenschappelijk onderzoek over de kwaliteit van internetpeilingen?

Ja, heel wat. In het Engels taalgebied is er het standaardwerk van Don Dillman (Mail and internet surveys. The Tailored Design Method). In het Nederlands taalgebied heeft Jelke Bethlehem, die werkzaam is op het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van Nederland, een aantal, vaak kritische, studies gedaan over de kwaliteit van online onderzoek. Ook Edith de Leeuw heeft internetpeilingen onderzocht. In België hebben o.a. Jaak Billiet, Geert Loosveldt en Dirk Heerwegh enkele publicaties over dit thema. Tenslotte is er recent een boek verschenen van Frank Thevissen (Het is maar een peiling) waarin uitgebreid wordt ingegaan op de voor- en nadelen van zowel internet peilingen als meer traditionele methoden.

9. Waarom moet men als men panellid wordt een intake-formulier invullen en persoonlijke gegevens achterlaten?

Op basis van de gegevens die men bij de aanmelding voor het panel aan ons doorgeeft, kunnen wij gerichter uitnodigen om aan bepaalde onderzoeken deel te nemen. Zo kunnen we bijvoorbeeld bij een onderzoek voor vrouwen vermijden dat ook mannen worden uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek.

10. Hoe gaat iVOX om met persoonlijke gegevens?

Wij behandelen persoonlijke gegevens en antwoorden strikt vertrouwelijk en respecteren de privacy van onze panelleden en andere respondenten.

Het e-mailadres van onze panelleden wordt uitsluitend gebruikt om hen uit te nodigen voor een online onderzoek of om eventuele winnaars te verwittigen. Het e-mailadres van andere respondenten wordt enkel gebruikt voor het verwittigen van eventuele winnaars.

Wij gebruiken de onderzoeken niet om iets te verkopen of aan te prijzen. De persoonlijke gegevens van onze respondenten worden niet aan derden verstrekt. Graag verwijzen wij u naar onze uitgebreide privacy regels op de iVOX website.

Ontdek meer over Archief