Bijzondere voorwaarden inschrijving

Vanaf 04 september 2019 kan u een filmpje en een foto inzenden (hierna: “Content”) conform de bepalingen hieronder vermeld. De ingezonden Content kan worden gebruikt in een aflevering van het “BESTE KIJKERS (seizoen 7)”, ongeacht of u geselecteerd bent.

U verklaart en garandeert dat u over alle vereiste en noodzakelijke licenties, rechten, instemmingen en toestemmingen beschikt om MEDIALAAN in staat te stellen om gebruik te maken van het door u geplaatste Content en de daarin verwerkte persoonsgegevens (beelden, namen, etc.) op de hieronder beschreven wijze.

U verstrekt aan MEDIALAAN het recht om de Content exclusief op gelijk welke wijze en in gelijk welke vorm te mogen reproduceren en/of exploiteren, voor de gehele beschermingsduur van die rechten, wereldwijd, ongeacht de middelen en/of procédés die daartoe worden aangewend (Free TV, Pay TV, VOD, Internet, print,…), ongeacht de dragers (DVD,video, foto, USB card,…), alsook afgeleide exploitaties van de Content te maken (CD’s, boeken, merchandisingproducten) en indien nodig de Content te laten ondertitelen en/of dubben in andere talen en dit zonder dat MEDIALAAN enige betaling of andere tegenprestatie verschuldigd is.

U gaat akkoord met het weglaten of de inkorting van de Content om welke reden ook en verzet zich niet tegen de wijziging of bewerking van beelden omwille van programmanoden (montage, beeld, geluid, etc…).

MEDIALAAN is verplicht tot openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de Content.

U verklaart en garandeert dat u over alle vereiste en noodzakelijke licenties, rechten, instemmingen en toestemmingen (daarin begrepen de toestemming van de personen die in de Content voorkomen) beschikt om MEDIALAAN in staat te stellen om op de hierboven omschreven wijze gebruik te maken van de Content.

U zal MEDIALAAN vrijwaren en schadeloos stellen voor elke vordering die tegen MEDIALAAN wordt ingesteld ingevolge het gebruik van de Content.

Minderjarigen (maar in geen geval jongeren die minder dan 13 jaar oud zijn) mogen Content insturen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige Content instuurt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. MEDIALAAN houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken.

MEDIALAAN kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houden met het maken van de Content.

Meer informatie omtrent hoe MEDIALAAN persoonsgegevens verwerkt kan U steeds terugvinden in ons Privacybeleid (www.dpgmedia.be/privacy). Voor overige vragen of om Uw privacyrechten uit te oefenen kan u ons steeds bereiken via privacy@dpgmedia.be.