Votingreglement voor 'Belgium's Got Talent'

05/10/2012 - 14:49

BELGIUM’S GOT TALENT 2012
Reglement Voting en Votingwedstrijd

Artikel 1: Voorwerp van het reglement

1.    Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de voting die de Vlaamse Media Maatschappij NV, met adres te 1800 Vilvoorde, Medialaan 1 (hierna “VMMa” genoemd), organiseert met betrekking tot het programma Belgium’s got Talent (hierna “Voting”).

2.    Aan deze Voting is tevens een wedstrijd verbonden (hierna “Votingwedstrijd”). De modaliteiten, het verloop en de deelnemingsvoorwaarden van de Votingwedstrijd worden in dit reglement bepaald.

3.    VMMa organiseert deze Voting en Votingwedstrijd zonder aankoopverplichting op  5, 12, 19, 26  oktober 2012 en 2 november 2012.

4.    Het algemene verloop van de Voting en de Votingwedstrijd staat onder toezicht van Gerechtsdeurwaarders Engels en De Ceuster.

5.    Het origineel van het reglement berust ter studie bij Gerechtsdeurwaarders Engels en De Ceuster en is daar schriftelijk opvraagbaar.

Artikel 2: Uitsluiting van deelname

De volgende personen zijn uitgesloten van deelname aan de Voting en de Votingwedstrijd van Belgium’s Got Talent:

    Werknemers en andere medewerkers, al dan niet op zelfstandige basis, van VMMa en van productiehuis FremantleMedia.
    Werknemers en andere medewerkers, al dan niet op zelfstandige basis, van andere ondernemingen of personen die bij de organisatie van de Voting en/of van de Votingwedstrijd betrokken zijn zoals, maar niet beperkt tot, het dienstdoende deurwaarderskantoor, het dienstdoende evenementenbureau, journalisten…
    Alle gezinsleden (i.e. personen die dezelfde feitelijke en/of wettelijke woonplaats hebben) en de familieleden tot in derde graad van voormelde uitgesloten categorieën.

Minderjarigen mogen aan een voting deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. VMMa houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de Voting en Votingwedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door VMMa opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen.

VMMa kan te allen tijde een persoon van deelname aan de Voting en de Votingwedstrijd uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de Voting en/of de Votingwedstrijd.

Artikel 3: Verloop van de Voting

Tijdens de 5 liveshows kan de kijker zijn stem uitbrengen voor zijn favoriete kandidaat. Stemmen kan via sms. Personen die digitaal kijken via Telenet en Belgacom kunnen ook stemmen via de rode knop (IDTV). De kostprijs per vote (zowel via sms als via rode knop) is 0,75 EUR.

Artikel 4: Deelname

1.    Onder voorbehoud van de uitsluitingen vermeld in artikel 2 is elke natuurlijke persoon woonachtig in België gerechtigd tot deelname aan de Voting door het uitbrengen van een stem om de favoriete kandidaten te selecteren. Door zijn/haar deelname maakt de deelnemer kans op het winnen van de prijs zoals beschreven in artikel 6.

2.    Om geldig deel te nemen dient de deelnemer een stem uit te brengen op één van volgende wijzen:
a.    Via de rode knop tijdens de live-uitzending, enkel via interactieve digitale TV van Belgacom en Telenet. Tarief €0,75/stem. Een rode knop stem is geldig, na uitdrukkelijke communicatie in de applicatie zelf. De toegestane tijd start en eindigt met de uitdrukkelijke communicatie door de host tijdens de live uitzendingen op bovenvermelde data. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden aangerekend, maar niet meer in aanmerking genomen.
b.    Via sms tijdens de live-uitzending, naar het nummer 6677. Tarief €0,75/stem. Een sms-bericht is geldig als het bestaat uit een cijfer. Elk cijfer staat voor een kandidaat in het programma. De toegestane tijd start en eindigt met de uitdrukkelijke communicatie door de host tijdens de live uitzendingen op bovenvermelde data. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden aangerekend, maar niet meer in aanmerking genomen.

3.    VMMa kan naar eigen goeddunken en zonder mogelijkheid tot betwisting de hierboven vermelde data wijzigen. Deze wijzigingen zullen te gepasten tijde door VMMa worden medegedeeld.

4.     Iedere deelnemer kan via sms en via de rode knop  voor iedere act/kandidaat slechts één geldige stem uitbrengen. Indien de deelnemer meerdere stemmen uitbrengt via sms of via rode knop, dan zullen deze aan de deelnemer worden aangerekend, maar zullen deze niet geldig zijn.

5.    Een geldige deelname aan de Voting brengt automatisch en onherroepelijk deelname met zich mee aan de Votingwedstrijd.

Artikel 5: Winstverificatie

De winnaar van de Votingwedstrijd wordt bepaald aan de hand van de volgende procedure:

    De winnaar van de prijs wordt gekozen uit de geldige stemmen via sms en rode knop.
    Na het afsluiten van de stemming worden alle telefoonnummers van de geldige stemmen     door de computer in een willekeurige volgorde gezet. De deurwaarder belt het eerste     gerangschikte telefoonnummer op deze lijst op. De deurwaarder zal bellen tussen …. en …. .
    Indien de telefoon na 7x bellen niet wordt opgenomen of bij het horen van de voicemail of het antwoordapparaat, wordt er gebeld naar het volgende nummer op de lijst. Er worden in ieder geval geen berichten ingesproken op een antwoordapparaat of voicemailsysteem. De deurwaarder blijft de lijst in volgorde aflopen tot de telefoon opgenomen wordt.
    De persoon die als eerste de telefoon opneemt, het juiste antwoord geeft op de gestelde     vraag en zijn of haar naam en adres doorgeeft, is de winnaar.
    De gerechtsdeurwaarder noteert de contactgegevens van de winnaar.

Artikel 6: Prijs

1.    De Prijs is een Samsung Tablet zoals vermeld door de host van het programma, één per liveshow (hierna “de Prijs” genoemd).

2.    De Prijs is niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura of en kan niet achteraf publiek te koop worden aangeboden (vb.e-bay). De Prijs is niet overdraagbaar aan derden tenzij mits uitdrukkelijke toestemming van VMMa.

3.    VMMa maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot de Prijs. VMMa kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met de Prijs.

4.    De algemene verkoopsvoorwaarden/garantie die van toepassing zijn op de Prijs, zijn deze van Samsung of de verdeler.

Artikel 7: Uitreiking van de prijs aan en verwittiging van de winnende deelnemer

De winnaar wordt ten laatste twee weken na de uitzending gecontacteerd door VMMa.

De winnende deelnemer verleent zijn toestemming voor publicatie en gebruik van zijn naam en afbeelding. Hierbij verzaakt de winnende deelnemer aan de uitoefening van al diens rechten en schadeloosstelling in dat opzicht.

VMMa wijst alle aansprakelijkheid af voor eventuele onjuistheden in de contactgegevens van de winnende deelnemer of andere fouten of problemen bij het verwittigen van de winnaar. De winnende deelnemer verliest het recht op de prijs, indien hij/zij niet reageert op de uitnodiging verstuurd door VMMa.

De winnaar heeft enkel recht op de prijs die in de betreffende uitzending door de host van het programma vermeld is. Er worden geen prijzen omgeruild. De prijzen worden aan de winnaars overhandigd na ondertekening van een vrijstellingsdocument voor ontvangst.

De winnaar heeft altijd het recht om de prijs te weigeren. In dat geval wordt geen compensatie gegeven door VMMa.

Artikel 8: Algemene bepalingen

1.    VMMa kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van de VMMa ligt, de duur van de Voting en/of de Votingwedstrijd wordt veranderd of indien de Voting en/of de Votingwedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. Evenzo kan VMMa niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk,...).

2.    In geval van overmacht kan het reglement aangepast worden in overleg met de gerechtsdeurwaarder. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege VMMa.

3.    Elke deelnemer geeft de VMMa door deelname de toestemming zijn/haar persoonsgegevens te verwerken in haar databank zodat VMMa de deelnemer kan informeren omtrent het verloop van de Voting, de Votingwedstrijd en de producten en diensten van VMMa. Deze gegevens worden zonder de toestemming van de deelnemer niet doorgegeven aan derden. De deelnemer kan zich via een schriftelijk verzoek met als bijlage een kopie van de identiteitskaart aan de VMMa kosteloos verzetten tegen het verwerken van zijn gegevens.

4.    De deelnemers aan de Voting en de Votingwedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie met betrekking tot de Voting, de Votingwedstrijd en de organisatoren.

5.    Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname dit reglement aanvaard te hebben. Over het reglement, de organisatie en/of bindende en onherroepelijke uitslag van de Voting en de Votingwedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de Voting en of de Votingwedstrijd gelden als punt van reglement. Uitslagen en beslissingen van VMMa kunnnen niet worden aangevochten, om welke reden ook. Alle beslissingen vanwege VMMa zijn zonder verhaal.

Ontdek meer over Belgium's Got Talent

Nieuwe fragmenten

Schrijf je in voor Belgium's Got Talent!

Kan jij iets wat andere mensen niet kunnen ? Ben jij een jongleur, illusionist of acrobaat ? Kan jij samen met je (sport)vereniging een geweldige act in elkaar steken? Heb jij het in je om mensen te doen lachen of ontroeren ? Kan jij een groot publiek 2 minuten lang entertainen?

Schrijf je dan zeker in voor het nieuwe seizoen van Belgium's Got Talent. Iedereen met een uitzonderlijke act is welkom in deze amusementshow. Jong of oud, alleen of in groep.

INSCHRIJVEN KAN VIA DEZE LINK.

de jury

Presentatie

Extra