Votingreglement Belgium's Got Talent 2019

BELGIUM’S GOT TALENT 2019

Reglement Voting Studioshows en Finale

 

 

Artikel 1: Voorwerp van het reglement

1.1.     Dit reglement legt de algemene voorwaarden vast die van toepassing zijn op de Voting die

DPG MEDIA, met adres te 1800 Vilvoorde, Medialaan 1 (hierna “DPG MEDIA” genoemd), in

het kader van het Programma Belgium’s Got Talent (hierna “Programma”) organiseert

(hierna “Voting”).

1.2.      DPG MEDIA organiseert deze Voting zonder aankoopverplichting op 1/11, 8/11, 15/11,

22/11, 6/12, 13/12, 20/12 2019.

1.3.       Het algemene verloop van de Voting staat onder toezicht van Gerechtsdeurwaarders

Pelsmaekers en De Ceuster, met adres te Diercxsensstraat, 9 b2 

2018 Antwerpen  (hierna “Gerechtsdeurwaarder”), zie ook artikel 4 van dit reglement

waarbij de rol van de Gerechtsdeurwaarder in geval van problemen met de stemkanalen

wordt omschreven.

1.4.       Het origineel van het reglement berust ter studie bij de Gerechtsdeurwaarder en is daar

schriftelijk opvraagbaar.

1.5. Voor de toepassing van huidig reglement worden de deelnemers aan de Voting hierna

“Deelnemers” genoemd, en de deelnemers aan het programma Belgium’s Got Talent, de

“Kandidaten”.

 

Artikel 2: Uitsluiting van deelname

2.1. De volgende Deelnemers zijn uitgesloten van deelname aan de Voting van Belgium’s Got Talent:

  Werknemers en andere medewerkers, al dan niet op zelfstandige basis, van DPG MEDIA en van

het productiehuis Fremantle.

  Werknemers en andere medewerkers, al dan niet op zelfstandige basis, van andere

ondernemingen of personen die bij de organisatie van de Voting betrokken zijn zoals, maar

niet beperkt tot, het dienstdoende deurwaarderskantoor, het dienstdoende

evenementenbureau, journalisten…

  Alle gezinsleden (i.e. personen die dezelfde feitelijke en/of wettelijke woonplaats hebben) en

de familieleden tot in derde graad van voormelde uitgesloten categorieën.

2.2. Minderjarigen mogen aan een Voting deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande

toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor

gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt aan de Voting, geeft hij/zij aan DPG MEDIA te

kennen, een dergelijke toestemming verkregen te hebben. DPG MEDIA houdt zich evenwel het recht

voor om op elk moment het bewijs van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere

manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de Voting uit te sluiten die niet

onmiddellijk of binnen een door DPG MEDIA opgelegde redelijke termijn dergelijk bewijs kan

overmaken.

Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere

personen.

2.3. DPG MEDIA kan ten allen tijde een persoon van deelname aan de Voting uitsluiten in geval van

een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van enig ernstig aanwijzen van

misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de Voting.

 

Artikel 3: Deelname

3.1. Onder voorbehoud van de uitsluitingen vermeld in artikel 2 van dit reglement, is elke

natuurlijke persoon gerechtigd tot deelname aan de Voting, op de wijze en conform de

regels zoals in dit reglement bepaald.

 

3.2. Tijdens en na de uitzendingen van het Programma waarin gestemd kan worden, en binnen

de toegestane stemtijd (3.3.), kan een kijker-Deelnemer een geldige stem uitbrengen voor

zijn favoriete Kandidaat.

Een geldige stem wordt uitgebracht op één van volgende wijzen:

 Via sms, naar het nummer 6677. Tarief € 0,75/stem. Het bericht dient enkel te bestaan uit

het nummer van de act/Kandidaat (bijvoorbeeld “2”). Elke Kandidaat wordt tijdens de

aflevering waarin gestemd kan worden, minstens éénmaal weergegeven door zijn/haar

naam, een samenvatting van zijn/haar act, alsook het nummer van de act. Enkel gsm

nummers met een Belgische Simkaart kunnen een geldige stem uitbrengen.

 Via vtm.be. Deze stem is gratis. Elke Kandidaat wordt via vtm.be weergegeven door zijn/haar

naam en foto van zijn/haar act. De Deelnemer dient te klikken op zijn/haar favoriete

Kandidaat/act.

3.3. Tijdens de uitzending wordt aangegeven wanneer gestemd kan worden: de toegestane

stemtijd start en stopt met de uitdrukkelijke communicatie door de host tijdens de

uitzendingen van het Programma. Laattijdige stemmen worden aangerekend, maar niet

meer in aanmerking genomen om de gekozen Kandidaat te bepalen.

3.4. Iedere Deelnemer kan via sms en via vtm.be voor iedere act/Kandidaat, telkens slechts één

geldige stem uitbrengen. Indien de Deelnemer meerdere stemmen uitbrengt via sms, of via

vtm.be op éénzelfde act/Kandidaat, dan worden deze aan de Deelnemer aangerekend, maar

zijn zij niet geldig. 

3.5. De selectie van Kandidaten en de winnaar (hierna ook “winnende Kandidaat”) gebeurt,

zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 4.3. van dit reglement, op de volgende

wijze:

 Tijdens aflevering 1 tot en met 6 wordt telkens, eerst één act/Kandidaat door de jury

gekozen, daarna wordt tussen de overblijvende (niet door de jury gekozen) Kandidaten,

nog één act/Kandidaat gekozen door de Deelnemers, door een geldige stemming op de

wijze en via de kanalen omschreven in dit reglement.

 Tijdens de finale wordt de winnende Kandidaat gekozen door de Deelnemers, door een

geldige stemming op de wijze en via de kanalen omschreven in dit reglement.

 

Artikel 4: Algemene bepalingen

4.1. DPG MEDIA is enkel aansprakelijk voor rechtstreekse schade die voortvloeit uit een haar

toerekenbare zware fout, bedrog of lichamelijke schade, alsook elke andere grond van

aansprakelijkheid die zij wettelijk niet kan uitsluiten.

4.2. DPG MEDIA kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere

andere reden die buiten de wil van DPG MEDIA ligt, de duur van de Voting wordt veranderd of

indien de Voting wordt aangepast of geannuleerd. Evenzo kan DPG MEDIA niet verantwoordelijk

gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-

netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk,...)

4.3. In geval van overmacht, enig technisch defect of enig probleem, van welke aard of oorsprong

ook, waardoor enig (geldig) stemkanaal verstoord of uitgeschakeld wordt, zal de

Gerechtsdeurwaarder nagaan of de binnengekomen stemmen representatief zijn:

a) indien de Gerechtsdeurwaarder oordeelt dat de binnengekomen stemmen representatief

zijn, dan is deze uitslag geldig en definitief:

 Tijdens aflevering 1 tot en met 6 betekent dit telkens dat de binnengekomen

stemmen bepalen welke tweede Kandidaat de door de Deelnemers gekozen tweede

kandidaat door mag naar de finale.

 Tijdens de finale betekent dit dat de binnengekomen stemmen bepalen wie de

winnaar/winnende Kandidaat is.

 

b) indien de Gerechtsdeurwaarder oordeelt dat de binnengekomen stemmen niet-

representatief zijn, dan beslist de jury op de wijze en in de gevallen zoals hieronder bepaald,

en is deze uitslag geldig en definitief:

 Tijdens aflevering 1 tot en met 6 betekent dit telkens dat de twee Kandidaten die naar

de finale door mogen, beiden gekozen worden door de jury (en de tweede Kandidaat

dus niet na Voting door de Deelnemers wordt bepaald).

 Tijdens de finale betekent dit dat de winnaar/winnende Kandidaat gekozen wordt

door de jury, en dus niet door de kijkers/Deelnemers.

De jury kiest dan ook steeds een tweede Kandidaat/de winnende Kandidaat onder gesloten

omslag voor het geval deze werkwijze dient te worden toegepast.

4.4. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke

verplichting dan ook vanwege DPG MEDIA.

4.5.       Elke Deelnemer erkent dat DPG MEDIA gerechtigd is zijn/haar persoonsgegevens

(bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, emailadres…) die door de Deelnemer aan DPG

MEDIA verstrekt zijn of die DPG MEDIA in het kader van de Voting verzamelt van de

Deelnemer, te verwerken met het oog op de uitvoering van dit reglement, en, indien van

toepassing (indien de Deelnemer een DPG MEDIA-account heeft en stemt via vtm.be),

conform het Privacy –en Cookiebeleid van de DPG MEDIA Groep. Voor meer details, lees

onze volledige privacy-en cookieverklaring op https://DPG MEDIA.be/nl/legal/privacy.

4.6. Elke Deelnemer aan de Voting en de Kandidaten, verbinden er zich toe, zich te onthouden

van negatieve publieke communicatie met betrekking tot de Voting, de organisatoren of het

Programma in het algemeen.

4.7.        Elke Deelnemer erkent dat zijn/haar loutere deelname aan de Voting de aanvaarding van

dit reglement betekent.

4.8. De Deelnemer en de Kandidaten erkennen dat er over het reglement, de organisatie

en/of bindende en onherroepelijke uitslag van de Voting géén correspondentie wordt gevoerd

(briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken) en dat alle bijkomende mededelingen en/of

publicaties in verband met de Voting gelden als onderdeel van dit reglement.

4.9. Elke Deelnemer en Kandidaten erkennen dat DPG MEDIA naar eigen goeddunken en zonder

mogelijkheid tot betwisting de hierboven vermelde, niet-substantiële, bepalingen kan

wijzigen. Deze wijzigingen zullen te gepasten tijde door DPG MEDIA worden medegedeeld.