Belgium's Got Talent 2019

Reglement Voting Studioshows en Finale

 

Artikel 1: Voorwerp van het reglement

 

1.1. Dit reglement legt de algemene voorwaarden vast die van toepassing zijn op de Voting die DPG MEDIA, met adres te 1800 Vilvoorde, Medialaan 1 (hierna “DPG MEDIA” genoemd), in het kader van het Programma Belgium’s Got Talent (hierna “Programma”) organiseert (hierna “Voting”).

 

1.2. DPG MEDIA organiseert deze Voting zonder aankoopverplichting op 1/11, 8/11, 15/11, 22/11, 6/12, 13/12, 20/12 2019.

 

1.3. Het algemene verloop van de Voting staat onder toezicht van Gerechtsdeurwaarders Pelsmaekers en De Ceuster, met adres te Diercxsensstraat, 9 b2 2018 Antwerpen  (hierna “Gerechtsdeurwaarder”), zie ook artikel 4 van dit reglement waarbij de rol van de Gerechtsdeurwaarder in geval van problemen met de stemkanalen wordt omschreven.

 

1.4. Het origineel van het reglement berust ter studie bij de Gerechtsdeurwaarder en is daar schriftelijk opvraagbaar.

 

1.5. Voor de toepassing van huidig reglement worden de deelnemers aan de Voting hierna “Deelnemers” genoemd, en de deelnemers aan het programma Belgium’s Got Talent, de “Kandidaten”.

 

Artikel 2: Uitsluiting van deelname

 

2.1. De volgende Deelnemers zijn uitgesloten van deelname aan de Voting van Belgium’s Got Talent:

- Werknemers en andere medewerkers, al dan niet op zelfstandige basis, van DPG MEDIA en van het productiehuis Fremantle.

- Werknemers en andere medewerkers, al dan niet op zelfstandige basis, van andere ondernemingen of personen die bij de organisatie van de Voting betrokken zijn zoals, maar niet beperkt tot, het dienstdoende deurwaarderskantoor, het dienstdoende evenementenbureau, journalisten…

- Alle gezinsleden (i.e. personen die dezelfde feitelijke en/of wettelijke woonplaats hebben) en de familieleden tot in derde graad van voormelde uitgesloten categorieën.

 

2.2. Minderjarigen mogen aan een Voting deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt aan de Voting, geeft hij/zij aan DPG MEDIA te kennen, een dergelijke toestemming verkregen te hebben. DPG MEDIA houdt zich evenwel het recht voor om op elk moment het bewijs van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de Voting uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door DPG MEDIA opgelegde redelijke termijn dergelijk bewijs kan overmaken.

Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen.

 

2.3. DPG MEDIA kan ten allen tijde een persoon van deelname aan de Voting uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van enig ernstig aanwijzen van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de Voting.Artikel 3: Deelname

3.1. Onder voorbehoud van de uitsluitingen vermeld in artikel 2 van dit reglement, is elke natuurlijke persoon gerechtigd tot deelname aan de Voting, op de wijze en conform de regels zoals in dit reglement bepaald. 

 

3.2. Tijdens en na de uitzendingen van het Programma waarin gestemd kan worden, en binnen de toegestane stemtijd (3.3.), kan een kijker-Deelnemer een geldige stem uitbrengen voor zijn favoriete Kandidaat

Een geldige stem wordt uitgebracht op één van volgende wijzen:

- Via sms, naar het nummer 6677. Tarief € 0,75/stem. Het bericht dient enkel te bestaan uit het nummer van de act/Kandidaat (bijvoorbeeld “2”).  Elke Kandidaat wordt tijdens de aflevering waarin gestemd kan worden, minstens éénmaal weergegeven door zijn/haar naam, een samenvatting van zijn/haar act, alsook het nummer van de act. Enkel gsm nummers met een Belgische Simkaart kunnen een geldige stem uitbrengen.

- Via vtm.be. Deze stem is gratis.  Elke Kandidaat wordt via vtm.be weergegeven door zijn/haar naam en foto van zijn/haar act. De Deelnemer dient te klikken op zijn/haar favoriete Kandidaat/act.  

 

3.3. Tijdens de uitzending wordt aangegeven wanneer gestemd kan worden: de toegestane stemtijd start en stopt met de uitdrukkelijke communicatie door de host tijdens de uitzendingen van het Programma. Laattijdige stemmen worden aangerekend, maar niet meer in aanmerking genomen om de gekozen Kandidaat te bepalen.

 

3.4. Iedere Deelnemer kan via sms en via vtm.be voor iedere act/Kandidaat, telkens slechts één geldige stem uitbrengen. Indien de Deelnemer meerdere stemmen uitbrengt via sms, of via vtm.be op éénzelfde act/Kandidaat, dan worden deze aan de Deelnemer aangerekend, maar zijn zij niet geldig.  

 

3.5. De selectie van Kandidaten en de winnaar (hierna ook “winnende Kandidaat”) gebeurt, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 4.3. van dit reglement, op de volgende wijze:

- Tijdens aflevering 1 tot en met 6  wordt telkens, eerst één act/Kandidaat door de jury gekozen, daarna wordt tussen de overblijvende (niet door de jury gekozen) Kandidaten, nog één act/Kandidaat gekozen door de Deelnemers, door een geldige stemming op de wijze en via de kanalen omschreven in dit reglement.

- Tijdens de finale wordt de winnende Kandidaat gekozen door de Deelnemers, door een geldige stemming op de wijze en via de kanalen omschreven in dit reglement.
Artikel 4: Algemene bepalingen

4.1. DPG MEDIA is enkel aansprakelijk voor rechtstreekse schade die voortvloeit uit een haar toerekenbare zware fout, bedrog of lichamelijke schade, alsook elke andere grond van aansprakelijkheid die zij wettelijk niet kan uitsluiten. 

 

4.2. DPG MEDIA kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van DPG MEDIA ligt, de duur van de Voting wordt veranderd of indien de Voting wordt aangepast of geannuleerd. Evenzo kan DPG MEDIA niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk,...)

 

4.3. In geval van overmacht, enig technisch defect of enig probleem, van welke aard of oorsprong ook, waardoor enig (geldig) stemkanaal verstoord of uitgeschakeld wordt, zal de Gerechtsdeurwaarder nagaan of de binnengekomen stemmen representatief zijn:

 

a) indien de Gerechtsdeurwaarder oordeelt dat de binnengekomen stemmen representatief zijn, dan is deze uitslag geldig en definitief:

- Tijdens aflevering 1 tot en met 6 betekent dit telkens dat de binnengekomen stemmen bepalen welke tweede Kandidaat de door de Deelnemers gekozen tweede kandidaat door mag naar de finale. 

- Tijdens de finale betekent dit dat de binnengekomen stemmen bepalen wie de winnaar/winnende Kandidaat is.

 

b) indien de Gerechtsdeurwaarder oordeelt dat de binnengekomen stemmen niet-representatief zijn, dan beslist de jury op de wijze en in de gevallen zoals hieronder bepaald, en is deze uitslag geldig en definitief:

- Tijdens aflevering 1 tot en met 6 betekent dit telkens dat de twee Kandidaten die naar de finale door mogen, beiden gekozen worden door de jury (en de tweede Kandidaat dus niet na Voting door de Deelnemers wordt bepaald). 

- Tijdens de finale betekent dit dat de winnaar/winnende Kandidaat gekozen wordt door de jury, en dus niet door de kijkers/Deelnemers.

 

De jury kiest dan ook steeds een tweede Kandidaat/de winnende Kandidaat onder gesloten omslag voor het geval deze werkwijze dient te worden toegepast.

 

4.4. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege DPG MEDIA.

 

4.5.  Elke Deelnemer erkent dat DPG MEDIA gerechtigd is zijn/haar persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, emailadres…) die door de Deelnemer aan DPG MEDIA verstrekt zijn of die DPG MEDIA in het kader van de Voting verzamelt van de Deelnemer, te verwerken met het oog op de uitvoering van dit reglement, en, indien van toepassing (indien de Deelnemer een DPG MEDIA-account heeft en stemt via vtm.be), conform het Privacy –en Cookiebeleid van de  DPG MEDIA Groep. Voor meer details, lees onze volledige privacy-en cookieverklaring op https://DPG MEDIA.be/nl/legal/privacy.

 

4.6. Elke Deelnemer aan de Voting en de Kandidaten, verbinden er zich toe, zich te onthouden van negatieve publieke communicatie met betrekking tot de Voting,  de organisatoren of het Programma in het algemeen.

 

4.7. Elke Deelnemer erkent dat zijn/haar loutere deelname aan de Voting de aanvaarding van dit reglement betekent. 

 

4.8. De Deelnemer en de Kandidaten erkennen dat er over het reglement, de organisatie en/of bindende en onherroepelijke uitslag van de Voting géén correspondentie wordt gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken) en dat alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de Voting gelden als onderdeel van dit reglement. 

 

4.9. Elke Deelnemer en Kandidaten erkennen dat DPG MEDIA naar eigen goeddunken en zonder mogelijkheid tot betwisting de hierboven vermelde, niet-substantiële, bepalingen kan wijzigen. Deze wijzigingen zullen te gepasten tijde door DPG MEDIA worden medegedeeld.