Reglement voting en votingwedstrijd Belgium's Got Talent

BELGIUM’S GOT TALENT 2015

Reglement Voting en Votingwedstrijd

 

Artikel 1: Voorwerp van het reglement

1.      Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de voting die MEDIALAAN NV, met adres te 1800 Vilvoorde, Medialaan 1 (hierna “MEDIALAAN” genoemd), organiseert met betrekking tot het programma Belgium’s Got Talent (hierna “Voting”).

2.      Aan deze Voting is tevens een wedstrijd verbonden (hierna “Votingwedstrijd”). De modaliteiten, het verloop en de deelnemingsvoorwaarden van de Votingwedstrijd worden in dit reglement bepaald.

3.      MEDIALAAN organiseert deze Voting en Votingwedstrijd zonder aankoopverplichting op  17 en 24 april 2015, 1, 8 en 15 mei 2015.

4.       Het algemene verloop van de Voting en de Votingwedstrijd staat onder toezicht van Gerechtsdeurwaarders Engels en De Ceuster.

5.       Het origineel van het reglement berust ter studie bij Gerechtsdeurwaarders Engels en De Ceuster en is daar schriftelijk opvraagbaar.

 

Artikel 2: Uitsluiting van deelname

De volgende personen zijn uitgesloten van deelname aan de Voting en de Votingwedstrijd van Belgium’s Got Talent:

§  Werknemers en andere medewerkers, al dan niet op zelfstandige basis, van MEDIALAAN en van productiehuis FremantleMedia.

§  Werknemers en andere medewerkers, al dan niet op zelfstandige basis, van andere ondernemingen of personen die bij de organisatie van de Voting en/of van de Votingwedstrijd betrokken zijn zoals, maar niet beperkt tot, het dienstdoende deurwaarderskantoor, het dienstdoende evenementenbureau, journalisten…

§  Alle gezinsleden (i.e. personen die dezelfde feitelijke en/of wettelijke woonplaats hebben) en de familieleden tot in derde graad van voormelde uitgesloten categorieën.

Minderjarigen mogen aan een voting deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. MEDIALAAN houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de Voting en Votingwedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door MEDIALAAN opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen.

MEDIALAAN kan te allen tijde een persoon van deelname aan de Voting en de Votingwedstrijd uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de Voting en/of de Votingwedstrijd.

Artikel 3: Verloop van de Voting

Tijdens de 5 liveshows kan de kijker zijn stem uitbrengen voor zijn favoriete kandidaat. Stemmen kan via sms. Personen met een smartphone kunnen ook stemmen via de VTM app. De kostprijs per vote via sms is 0,75 EUR. Een stem via de VTM app is gratis.

Artikel 4: Deelname

1.    Onder voorbehoud van de uitsluitingen vermeld in artikel 2 is elke natuurlijke persoon  gerechtigd tot deelname aan de Voting door het uitbrengen van een stem om de favoriete kandidatente selecteren.

2.    Om geldig deel te nemen dient de deelnemer een stem uit te brengen op één van volgende wijzen:

a.       Via sms tijdens de live-uitzending, naar het nummer 6677. Tarief €0,75/stem. Een sms-bericht is geldig als het bestaat uit een cijfer. Elk cijfer staat voor een kandidaat in het programma. De toegestane tijd start en eindigt met de uitdrukkelijke communicatie door de host tijdens de live uitzendingen op bovenvermelde data.Laattijdige antwoorden of inzendingen worden aangerekend, maar niet meer in aanmerking genomen.

b.      Via de VTM app.  Inloggen met persoonlijke VTM account en daar registreren met mailadres of facebook. Deze stem is gratis. Elke kandidaat wordt weergegeven door de naam en foto van zijn/haar act. De toegestane tijd start en eindigt met de uitdrukkelijke communicatie door de host tijdens de live uitzendingen op bovenvermelde data.Laattijdige antwoorden worden niet meer in aanmerking genomen. 

3.    MEDIALAAN kan naar eigen goeddunken en zonder mogelijkheid tot betwisting de hierboven vermelde data wijzigen. Deze wijzigingen zullen te gepasten tijde door MEDIALAAN worden medegedeeld.

4.     Iedere deelnemer kan via sms en/of via de VTM app  voor iedere act/kandidaat slechts één geldige stem uitbrengen. Indien de deelnemer meerdere stemmen uitbrengt via sms of via de VTM app, dan zullen deze aan de deelnemer worden aangerekend, maar zullen deze niet geldig zijn. 

5.    Een geldige deelname aan de Voting brengt automatisch en onherroepelijk deelname met zich mee aan de Votingwedstrijd.

Artikel 8: Algemene bepalingen

 

1.       MEDIALAAN kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van MEDIALAAN ligt, de duur van de Voting en/of de Votingwedstrijd wordt veranderd of indien de Voting en/of de Votingwedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. Evenzo kan MEDIALAAN niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk,...)

2.       In geval van overmacht kan het reglement aangepast worden in overleg met de gerechtsdeurwaarder. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege MEDIALAAN.

3.       Elke deelnemer geeft MEDIALAAN door deelname de toestemming zijn/haar persoonsgegevens te verwerken in haar databank zodat MEDIALAAN de deelnemer kan informeren omtrent de producten en diensten van MEDIALAAN. Deze gegevens worden zonder de toestemming van de deelnemer niet doorgegeven aan derden. De deelnemer kan zich via een schriftelijk verzoek met als bijlage een kopie van de identiteitskaart aan de MEDIALAAN kosteloos verzetten tegen het verwerken van zijn gegevens.

4.       De deelnemers aan de Voting en de Votingwedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie met betrekking tot de Voting, de Votingwedstrijd en de organisatoren.

5.       Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname dit reglement aanvaard te hebben. Over het reglement, de organisatie en/of bindende en onherroepelijke uitslag van de Voting en de Votingwedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de Voting en of de Votingwedstrijd gelden als punt van reglement. Uitslagen en beslissingen van MEDIALAAN kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook. Alle beslissingen vanwege MEDIALAAN zijn zonder verhaal.