Wedstrijdreglement BEAT VTM

Dit reglement legt de specifieke deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op BEAT VTM(hierna genoemd ‘wedstrijd’) die DPG Media nv, met maatschappelijk adres te 2018 Antwerpen, Mediaplein 1, (mede) organiseert.

Facebook, Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd.

2. Periode De wedstrijd vangt aan op iedere dag van uitzending omstreeks 20u30, en loopt af tijdens het programma aan het einde van deel 2. De uitzendingen zijn gepland op 27/01/20, 03/02/20, 10/02/20, 17/02/20, 24/02/20, 02/03/20, 09/03/20, 16/03/20

3. Wie kan deelnemen? Een wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon woonachtig in België en minimum 18 jaar oud met uitzondering van:

- de personeelsleden en de bestuurders van DPG Media en haar gelieerde vennootschappen,

- elke persoon die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt,

- de gezinsleden en de familieleden tot in de derde graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen.

Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen met voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent). Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. DPG Media houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door DPG Media opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

Deelname aan een wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting.

Indien een deelnemingsformulier dient ingevuld te worden, worden alleen volledig ingevulde deelnemingsformulieren die voor het einde van de wedstrijd ontvangen worden in aanmerking genomen. Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen. Per deelnemer kan maximum één prijs per 6 maanden gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door de DPG Media, is dan ook voor een termijn van zes maanden na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door DPG Media. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden. DPG Media kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door DPG Media voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

4. Verloop van de wedstrijd

De wedstrijd wordt bekendgemaakt via een oproep online (VTM.BE en VTM GO) alsook voor en tijdens het programma via een TAGON. En dit op de dag van uitzending in kwestie.

Vanaf  27/01/2020, rond 20u30, tot en met 16/03/2020, kan via vtm.be aan de wedstrijd worden deelgenomen. En dit enkel tijdens de uitzending van het programma van +/- 20u30 tot +/- 21u (tot hte einde van de tweede reclameonderbreking van het programma).

Indien de deelnemer wil deelnemen aan de wedstrijd dient hij via vermelde site het inschrijvingsformulier volledig en correct in te vullen.

 

Deelnemers kunnen meermaals meespelen, maar enkel de laatste stem is geldig.

Stemmen die wordene ingestuurd na het einde van de tweede reclameonderbreking zijn niet geldig. 

De winnaar is diegene die: juist geantwoord heeft tijdens het programma, de kennisvraag juist beantwoord heeft alsook de schiftingsvraag.

Deelname aan de wedstrijd is gratis.

5.Prijzen

De prijs bestaat per aflevering uit:

-  1 reischeque ter waarde van € 500,- uitgegeven door TUI BELGIUM. De reisvoorwaarden van TUI BELGIUM zijn van toepassing (https://www.tui.be/nl/reisvoorwaarden). De reis moet geboekt worden binnen de periode dat de reischeque geldig is. Indien de duurtijd verstreken is, heeft de winnaar geen recht op compensatie.

 

De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht door DPG MEDIA via de kanalen waarmee ze hebben deelgenomen.

Deze prijs kan niet ingeruild, overgedragen of te koop aangeboden worden.

DPG Media maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. DPG Media kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

Indien een prijs verstuurd wordt, kan DPG Media niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of een vertraging in ontvangst. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd kan DPG Media eveneens niet worden aansprakelijk gesteld voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar.