SPECIFIEK WEDSTRIJDREGLEMENT Familie

05/12/2011 - 16:06

SPECIFIEK WEDSTRIJDREGLEMENT
‘Maak dankzij Familie kans op een familiefeest & een multimediapakket van Microsoft’
 (op deze wedstrijd is ook het Algemeen Wedstrijdreglement van toepassing)

1. Organisatie
De “Familie-wedstrijd” is een organisatie van de Vlaamse Media Maatschappij –vtm (hierna Vtm), Medialaan 1 - B-1800 Vilvoorde

2. Periode
De wedstrijd loopt van 06/12/2011 tot en met 18/12/2011 24u.

3. Wie kan deelnemen?
De wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon van minstens 18 jaar met uitzondering van:
-    de personeelsleden en de bestuurders van de Vlaamse Media Maatschappij en Microsoft,
-    elke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt,
-    de gezinsleden en de familieleden tot in de tweede graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen.

Deelname aan de wedstrijd dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen.

4. Verloop van de wedstrijd

Deelnemen kan via het wedstrijdformulier op www.vtm.be (onder de ruriek ‘Wedstrijden’ en ‘Familie’)

De winnaar is diegene die de wedstrijdvraag correct heeft beantwoord en het dichtst bij het correcte antwoord zat voor de schiftingsvraag.

Bij ex aequo wordt door lottrekking bepaald wie uiteindelijk de prijs wint.

5. Prijzen

De winnaar krijgt een familiefeest met volgende specificaties:
-    locatie van het familiefeest: bij de winnaar thuis
-    maximum aantal aanwezige familieleden: 20
-    datum: in onderling overleg met vtm af te spreken in de periode van 23 tem 30 december 2011, met uitsluiting van 24 en 25 december 2011
-    Een chef-aan-huis verzorgt het diner (inclusief materialen en ingrediënten)
-    vtm voorzien een mooie tafelschikking
-    voor de gastvrouw wordt een styliste voorzien voor haar en make-up

Daarnaast krijgt de winnaar een multimediaset van Microsoft met volgende specificaties:
-    Een LCD televisie met een minimale schermdiagonaal van 32 inch
-    Een Windows 7 laptop met een minimale schermdiagonaal van 13 inch
-    Een Windows Phone 7
-    Een Xbox 360 pakket met Kinect sensor en 2 games
-    Een Office 2010 Home & Student pakket
-    Een draadloze Microsoft muis

Alle illustraties die tijdens de actie worden getoond van het prijzenpakket zijn zonder enige verbintenis.

Het prijzenpakket of onderdelen ervan kunnen niet worden ingeruild, noch voor andere goederen, noch voor cash.

De Vlaamse Media Maatschappij maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. De Vlaamse Media Maatschappij kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.

Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een ander ticket of voor een som geld en/of achteraf te koop aangeboden worden via publieke aankondiging zoals o.a. website.

Indien een prijs verstuurd wordt, kan de Vlaamse Media Maatschappij niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of een vertraging in ontvangst. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd kan de Vlaamse Media Maatschappij/Vtm eveneens niet worden aansprakelijk gesteld voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar.

6. Communicatie winnaars

De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht.

7. Algemeen

-    Deelname aan een wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting.
-    Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.
-    De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt de wedstrijd en de organisatoren.
-    Vtm en/of de Vlaamse Media Maatschappij kunnen niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van Vtm en/of de Vlaamse Media Maatschappij ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. Vtm en/of de Vlaamse Media Maatschappij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, ...) waardoor niet kan worden deelgenomen.
-    In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Vtm zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door Vtm.
-    Gegevens van deelnemers worden bijgehouden in een bestand. Vtm kan de gegevens gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De deelnemer heeft ten allen tijde het recht van toegang tot deze gegevens, verbetering of schrapping. 
-    De deelnemers aan de wedstrijd verlenen Vtm de toestemming om, zonder dat deze laatste daartoe enige vergoeding verschuldigd zijn, beelden en geluiden van hen en/of hun winnende antwoorden te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van Vtm.
-    Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer formeel dat zijn naam gepubliceerd wordt in geval van een overwinning.
-    Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.
-    Vtm kan om organisatorische redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen.
-    De organisator behoudt zich het recht voor om een punt van het reglement of het verloop van de wedstrijd te wijzigen, mochten overmacht of gebeurtenissen buiten hun wil om dit vereisen.
-    De deelnemers aan deze wedstrijd worden verondersteld de inhoud van dit reglement te kennen en formeel te aanvaarden
-    De organisator behoudt zich recht voor de wedstrijd ten allen tijde op te schorten of te annuleren in geval van overmacht, zonder dat de deelnemers of enig ander persoon aanspraak kunnen maken op schadevergoeding.