Wedstrijdreglement 'Familie daagt uit!'

01/08/2014 - 10:00 1 keer bekeken

 

1. Organisatie van de wedstrijd

Dit reglement legt de specifieke deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd die MEDIALAAN (vtm, vtm kzoom, 2BE, JIM & Q-music), met adres te 1800 Vilvoorde, Medialaan 1, mede organiseert met e5 mode, met adres te Hoogkamerstraat 1, 9100 Sint-Niklaas. Indien één of meer specifieke deelnemingsvoorwaarden afwijken van de algemene deelnemingsvoorwaarden, hebben die specifieke deelnemingsvoorwaarden voorrang op de algemene www.medialaan.be/wedstrijdreglement.

2. Periode

De wedstrijd vangt aan op maandag 9 maart 2015 om +- 17u00 en loopt af op zondag 22 maart 2015 om 23u59.

3. Wie kan deelnemen?

Een wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, met uitzondering van:

- de personeelsleden en de bestuurders van MEDIALAAN en haar gelieerde vennootschappen,

- de personeelsleden, bestuurders en toeleveranciers van e5 mode

- elke persoon die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt,

- de gezinsleden en de familieleden tot in de derde graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen.

Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. MEDIALAAN houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door MEDIALAAN opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken. 

Deelname aan een wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting.

Indien een deelnemingsformulier dient ingevuld te worden, worden alleen volledig ingevulde deelnemingsformulieren die voor het einde van de wedstrijd ontvangen worden in aanmerking genomen.

Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen. 

Per deelnemer kan maximum één prijs per maand gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door MEDIALAAN, is dan ook voor een termijn van één maand na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door MEDIALAAN.

Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

MEDIALAAN kan ten allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door MEDIALAAN voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.  

4. Verloop van de wedstrijd

Deelnemen kan vanaf maandag 9 maart 2015, +- 17u00 tot zondag 22 maart 2015, 23u59, door een eigen hoodie/sweater/trui te ontwerpen aan de hand van de sjablonen via http://www.vtm.be. De ontwerpen moeten van eigen hand zijn en mogen geen plagiaat zijn. De inhoud van het ontwerp mag niet in strijd zijn met de openbare zeden. 

De ontwerpen moeten bezorgd worden via de post op Familie daagt uit!, 1818 Vilvoorde of ingescand via vtm.be/familie/ontwerp-je-eigen-kledingstuk.

De inzending moet vergezeld zijn van volgende gegevens: naam, voornaam, adres, e-mail en telefoonnummer.

Enkel de geldige deelnames komen in aanmerking voor het winnen van een prijs.

Na afloop van de wedstrijd bepaalt een jury onder alle inzendingen de leukste inzending. De maker ervan wordt in april gecontacteerd. Als de winnaar niet binnen de 48 uur reageert op het bericht van MEDIALAAN/VTM komt de prijs te vervallen zonder recht op enige compensatie en kan een andere winnaar aangeduid worden. 

Het gewonnen concept wordt in productie gebracht door e5 mode. De winnaar gaat bij het inzenden van zijn concept akkoord om alle rechten aan e5 mode en MEDIALAAN af te staan zonder bijkomende vergoeding.

De winnaar wordt na afloop van de wedstrijd door MEDIALAAN persoonlijk op de hoogte gebracht via het telefoonnummer dat hij/zij heeft vermeld.

5. Prijzen

De prijs voor deze specifieke wedstrijd is een exemplaar van zijn ontwerp, dat zal verkocht worden bij e5 mode en een reis naar Nice ter waarde van 800 euro uitgegeven door Jetair. Op deze reis gelden de algemene verkoopsvoorwaarden van Jetair www.jetair.be/nl/reisvoorwaarden. Indien de reis niet binnen de geldigheidsduur wordt opgevraagd, vervalt het recht op de reis zonder enige andere vergoeding. Indien een minderjarige wint, zal deze vergezeld dienen te worden van een meerderjarige persoon. 

Verdere info zal hen meegedeeld worden tijdens het telefoongesprek.

MEDIALAAN maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. MEDIALAAN kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan, ingeruild worden voor een som geld of te koop aangeboden. Eventueel bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar. 

6. Algemeen

Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname het algemene wedstrijdreglement en het eventueel specifieke wedstrijdreglement aanvaard te hebben.

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Uitslagen en beslissingen van MEDIALAAN en de eventuele wedstrijdjury kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt de wedstrijd en de organisatoren.

MEDIALAAN kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van de MEDIALAAN ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. Evenzo kan MEDIALAAN niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) 

De winnaars van de wedstrijd verlenen MEDIALAAN en e5 mode de toestemming om, zonder dat deze laatsten daartoe enige vergoeding verschuldigd zijn, foto’s van hen en/of hun winnende antwoorden te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van de MEDIALAAN.

Winnaars en andere eventueel aanwezige personen gaan akkoord met het feit dat er beelden kunnen gemaakt worden tijdens uitvoering van de prijs. Deze beelden mogen, zonder enige vergoeding aan hen of de andere aanwezige personen verschuldigd te zijn, verspreid worden via alle communicatiekanalen van MEDIALAAN/VTM en e5 mode zoals maar niet beperkt tot Facebook of de vtm.be-website. 

Elke deelnemer geeft MEDIALAAN door deelname de toestemming zijn/haar persoonsgegevens te verwerken in haar databank zodat MEDIALAAN de deelnemer kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd en de producten en diensten van MEDIALAAN. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De deelnemer kan zich via een schriftelijk verzoek met als bijlage een kopie van de identiteitskaart aan MEDIALAAN kosteloos verzetten tegen het verwerken van zijn gegevens.

Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator

MEDIALAAN kan te allen tijde de deelnemingsvoorwaarden aanpassen. De oude deelnemingsvoorwaarden blijven dan wel gelden voor de op dat moment lopende wedstrijden.

Ontdek meer over Familie

Nieuwe fragmenten

Bekijk volledige afleveringen

Personages

Extra

Andere programma's